Showing posts with label Công chức thuế. Show all posts
Showing posts with label Công chức thuế. Show all posts
no image

Tiếng Anh công chức thuế phần 9:SỐ ÍT- SỐ NHIỂU

Tiếng Anh công chức thuế phần 9:SỐ ÍT- SỐ NHIỂU. Tài liệu ôn thi tiếng anh công chức thuế 2018
no image

Tiếng Anh công chức thuế phần 8: TÍNH TỪ HAI MẶT

Tiếng Anh công chức thuế phần 8: TÍNH TỪ HAI MẶT.TÍNH TỪ HAI MẶT . Tài liệu tiếng anh công chức thuế 2018.
no image

Tiếng Anh công chức thuế phần 7: so that/in order that In order to/so as to/to

Tiếng Anh công chức thuế phần 7: so that/in order that  In order to/so as to/to So that/in order that In order to/so as to/to
no image

Tiếng Anh công chức thuế phần 6: Cách đặt câu hỏi cho từ gạch dướiThể sai bảo (Causative form)

Tiếng Anh công chức thuế phần 6: Cách đặt câu hỏi cho từ gạch dướiThể sai bảo (Causative formThể sai bảo (Causative form) . Ôn thi công chứ...
no image

Tiếng Anh công chức thuế phần 5:CÂU HỎI ĐUÔI

Tiếng Anh công chức thuế phần 5:CÂU HỎI ĐUÔI. Công thức: S + V + O ,  [ ]   + ĐẠI TỪ ? Trong đó: Đại từ : Lấy chủ từ câu đầu đổi thành ...
no image

Tiếng Anh công chức thuế phần 4: Cách đặt câu hỏi cho từ gạch dưới

Tiếng Anh công chức thuế phần 4: Cách đặt câu hỏi cho từ gạch dưới.  Cách đổi cụm từ gạch dưới thành chữ hỏi như sau: BƯỚC 1: Đổi sang ng...
no image

Tiếng Anh công chức thuế phần 3: Too – so, either - neither

Tiếng Anh công chức thuế phần 3: Too – so, either - neither.TOO – SO, EITHER - NEITHER. Tài liệu do thầy Cucku chia sẻ. giúp các bạn ôn thi...
no image

Tiếng Anh công chức thuế phần 2:A hay AN?

Tiếng Anh công chức thuế  2018 phần 2:A hay AN?A hay AN?. Nguyên tắc dùng A hay AN là tùy theo cách đọc chứ không phải theo cách viết. Trướ...
no image

Tiếng Anh công chức thuế phần 1: Cách đổi sang câu nghi vấn&phủ định

Tiếng Anh công chức thuế 2018:  Cách đổi sang câu nghi vấn&phủ định. Bài tập và tài liệu tiếng Anh do thầy Cucku chia sẻ. giúp các bạn ...
Ôn thi thuế 2018: Vị trí chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cả 3 cấp Tổng cục, Cục, Chi cục

Ôn thi thuế 2018: Vị trí chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cả 3 cấp Tổng cục, Cục, Chi cục

Ôn thi thuế 2018: Vị trí chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cả 3 cấp Tổng cục, Cục, Chi cục. Nghiên cứu vị trí chức năng, nhiệm vụ và quy...