Đề trắc nghiệm chuyên viên 2014 – ôn thi kho bạc nhà nước – có đáp án

Đề trắc nghiệm chuyên viên 2014 – ôn thi kho bạc nhà nước – có đáp án

 

Đáp án:

1a, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, 7c, 8( luật cũ), 9b, 10b, 11b, 12a, 13b, 14b, 15b, 16a, 17a, 18c, 19 (luật cũ), 20c, 21(luật cũ), 22a, 23(luật cũ), 24b, 25c, 26a, 27a, 28c, 29a, 30c, 31b, 32b, 33c, 34a, 35b, 36b, 37a, 38c, 39a, 40a