Đề thi tiếng Anh công chức Thuế 2017 có đáp án (chính thức)

Đề thi tiếng Anh công chức Thuế 2017 có đáp án (chính thức)

 

Đáp án tham khảo

1B,2C,3D,4C,5D,6A,7B,8D

9C,10A,11C,12A,13C,14B,15C,16C,17B,18B,19B,20D,21B,22C,23C,24B,25A,26A

27B,28C,29B,30B,31B,32D,33C,34B,35A,36B,37A,38C,39C,40A,41A,42D,43A

44C , 45A, 46D, 47A

48B,49D,50D,51D,52D,53C,54C