Một số Đề thi thử môn thống kê chính thức- có đáp án chi tiết- tài liệu ôn thi tổng cục thống kê

Một số Đề thi thử môn thống kê chính thức- có đáp án chi tiết- tài liệu ôn thi tổng cục thống kê 2019. Đây là những tài liệu chọn lọc gửi tới các bạn ôn thi tổng cục thống kê năm nay

Đề số 1

Phần lý thuyết

Câu 1: Điều tra thống kê là gì? Phân loại điều tra thống kê.
Câu 2: Lãnh thổ kinh tế là gì? Phân biệt lãnh thổ kinh tế với lãnh thổ quốc gia.
Câu 3: Chỉ số trong thống kê là gì? Đặc điểm và ý nghĩa của chỉ số.

Phần bài tập

Câu 1:
Nêu rõ công thức tính các chỉ tiêu và hoàn thành bảng số liệu sau:

Năm

Giá trị sản xuất (triệu USD) Lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn (triệu USD) Tốc độ phát triển liên hoàn (%) Tốc độ tăng (giảm) liên hoàn (%) Giá trị 1% tăng (giảm) (triệu USD)
2005
2006 33 +3
2007 +15
2008
2009 46 0,42

Câu 2:
Tiến hành điều tra thu nhập của hộ gia đình ở tỉnh A gồm có 3 vùng: đồng bằng, trung du và miền núi với tổng số hộ là 400.000 hộ, biết số hộ ở vùng đồng bằng là 100.000 hộ, số hộ ở vùng trung du là 200.000 hộ, số hộ ở vùng miền núi là 100.000 hộ. Người ta sẽ tiến hành điều tra ở 3500 hộ và phân bố mẫu cho 3 vùng có số mẫu tỷ lệ thuận với căn bậc hai của quy mô tổng thể.
Yêu cầu: Tính số mẫu phân chia cho mỗi vùng.
Câu 3:

Có bảng số liệu sau

Mặt hàng Kỳ gốc Kỳ báo cáo
Sản lượng (chiếc) Giá bán
 ( ngđồng)
Sản lượng (chiếc) Giá bán
 ( ngđồng)
A 3000 52,2 3250 53
B 2500 48 3000 49,8
  1. Tính chỉ số tổng hợp về giá với quyền số là sản lượng kỳ gốc và sản lượng kỳ báo cáo.
  2. Tính chỉ số tổng hợp về lượng với quyền số là giá bán kỳ gốc và giá bán kỳ báo cáo.

Đề số 2

Phần lý thuyết

Câu 1:Thế nào là tiêu thức phân tổ thống kê? Để chọn được tiêu thức phân tổ tốt thì cần phải tuân theo những yêu cầu nào?
Câu 2:Hãy trình bày công thức tính tốc độ phát triển định gốc và tốc độ phát triển liên hoàn. Nêu mối quan hệ giữa 2 loại tốc độ phát triển này?
Câu 3:Hãy nêu các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp của hệ thống tài khoản quốc gia (SNA) và mối quan hệ của chúng .

Phần bài tập

Câu 4: Có tài liệu về giá trị sản xuất (GO) của doanh  nghiệp A qua một số năm như sau:

Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GO (tỷ đồng) 10,0 12,5 15,4 17,6 20,2 22,9

Tính tốc độ phát triển định gốc và liên hoàn.
Câu 5: Có số liệu về dân số trung bình  của một địa phương như sau (1000 người):

 
2005 2006 2007 2008 2009
Tổng số 80125 81250 82750 83050 84650
Trong đó:
Nam 38460 39813 41375 42356 44018
Nữ 41665 41438 41375 40695 40632

Yêu cầu:

  1. Tính dân số trung bình của địa phương trong giai đoạn trên
  2. Tính các chỉ tiêu phản ánh cơ cấu biến động cơ cấu dân số. Nhận xét.
  3. Phân tích xu hướng biến động của quy mô dân số.

Câu 6: Có số liệu năm báo cáo của tỉnh P như sau:
                                                                      Đơn vị tính: Nghìn tỷ đồng

Giá trị
1.  Ngành công nghiệp và xây dựng
a.  Doanh thu thuần sản xuất, kinh doanh 19000
b.  Tồn kho thành phẩm và sản phẩm dở dang
–     Đầu kỳ 1000
–     Cuối kỳ 2000
2.  Giá trị tăng thêm (VA) của các ngành sau
a.  Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản 1000
b.  Ngành dịch vụ 4000
3.  Thuế nhập khẩu 500

Biết thêm: Tỷ lệ chi phí trung gian so giá trị sản xuất trong ngành công nghiệp và xây dựng là 75%.
Tính:

  1. Giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp và xây dựng năm báo cáo của tỉnh P
  2. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm báo cáo của tỉnh P?

Đáp án có thang điểm cụ thể + tải full tài liệu:

: #Chú_ý đăng kí email nhận tài liệu
B1- Vào website ngolongnd.net
B2: Trên di động: Kéo xuống dưới, trên desktop: nhìn sang cột phải có nút đăng kí nhận bài
B3: Vào email check thư xác nhận và bấm vào link confirm để nhận tài liệu công chức và tin tuyển dụng qua email
Chú ý: Sau khi đăng kí xong nhớ vào mail của bạn để xác nhận lại, có thể email xác nhận trong mục SPAM hoặc QUẢNG CÁO!
LƯU Ý: NẾU KHÔNG ĐĂNG KÍ THÀNH CÔNG KHÔNG NHẬN ĐƯỢC TÀI LIỆU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.