Tổng kinh nghiệm + tài liệu ôn thi kế toán bưu điện, viễn thông

Description: Tổng kinh nghiệm + tài liệu ôn thi kế toán bưu điện, viễn thông. Bưu điện là đơn vị hành chính sự nghiệp, hệ thống tài khoản của HCSN c

Tổng kinh nghiệm + tài liệu ôn thi kế toán bưu điện, viễn thông. Bưu điện là đơn vị hành chính sự nghiệp, hệ thống tài khoản của HCSN có khác so với hệ thống tài khoản dành cho DN. Tuy nhiên, nguyên lý kế toán thì cũng như lý thuyết thôi. Nếu em vững về nguyên lý và chịu khó mày mò, cần mẫn thì em sẽ nhanh chóng bắt kịp.

Khi được nhận vào, những người cũ sẽ hướng dẫn em. Để có thể nắm bắt nhanh hơn thì em nên tìm thêm tài liệu để đọc. Các nhà sách có bán tài liệu kế toán về HCSN hoặc tìm trên internet


Mình muốn chia sẽ với các bạn một số kinh nghiệm thi vi trí kế toán vào Viettel.Mình đã từng thi 3 lần vào 3 công ty viettel khác nhau và mỗi lần là một kinh nghiệm

Lần đầu là mình thi kế toán vào viettel bất động sản ở đường láng.Chỉ thi nghiệp vụ kế toán trong buổi sáng.Đề thi có 1 câu hỏi lý thuyết và một bài tập về nghiệp vụ nếu các bạn nắm chắc thì cũng ko khó lắm nó tương đương như là bài kiểm tra bình thường lúc đi học

Lần thứ 2 mình thi ở trung tâm viettel M1.Phải nói là thi ở đây rất quy cũ chuyên nghiệp mà cũng rất là khó nữa và cũng có nhiều bạn nói qua rồiLần t3 là mình thi viettel idc ở vũ trọng phụng cũng là về vị trí kế toán.Thi trong vòng 40p một phần iq và iq tiếng anh cũng không khó lắm.Nhưng chuối nhất là bài nghiệp vụ có 20 với 18 câu trắc nghiệm mà chủ yêu là về thuế mà lại về các thông tư thuế rồi nhập khẩu xuất khẩu nói chung là thuế thực tế của công ty này,2 bài nghiệp vụ nhỏ cũng liên quan về thuế và nhập khẩu.nói chung là làm ko kịp :( rồi sau đấy pv luôn hẹn 1 tuần sau có kết quả nhưng mà mình nghĩ là mình tạch.:(( Đấy là một số kinh nghiệm thì vào các công ty viettel mà mình đã từng thi muốn chia sẻ với các bạn.Hôm qua lại đc công ty bưu chính viettel gọi đi thi tuyển ở trung tâm M1 vào t7 này mà chắc là k đi vì nghĩ khó đậu quá o
 MỤC LỤC
                                                                                                Trang
Lời nói đầu3
CHƯƠNG 1: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP5
1.1. Đối tượng áp dụng kế toán HCSN5
1.2. Nhiệm vụ kế toán hành chính sự nghiệp7
1.3. Tổ chức công tác kế toán HCSN8
1.3.1. Nội dung công tác kế toán HCSN8
1.3.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán HCSN10
1.4. Tổ chức bộ máy kế toán66
1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán và  người làm kế toán66
1.4.2. Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của kế toán trưởng68
CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN TIỀN, VẬT TƯ, SẢN PHẨM VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH75
2.1. Kế toán vốn bằng tiền75
2.1.1. Kế toán tiền mặt75
2.1.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng, kho bạc87
2.1.3. Kế toán tiền đang chuyển95
2.2. Kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn99
2.2.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán99
2.2.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng100
2.2.3. Phương pháp hạch toán kế toán101
2.3. Kế toán vật liệu, dụng cụ107
2.3.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán vật liệu, dụng cụ107
2.3.2. Chứng từ, tài khoản và sổ kế toán sử dụng109
2.3.3. Phương pháp kế toán114
2.4. Kế toán sản phẩm, hàng hóa121
2.4.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán sản phẩm, hàng hóa121
2.4.2. Chứng từ, tài khoản, sổ toán sử dụng122
2.4.3. Phương pháp kế toán123
2.5. Kế toán tài sản cố định126
2.5.1. Khái niệm và phân loại tài sản cố định126
2.5.2. Nguyên tắc kế toán127
2.5.3. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng130
2.5.4. Phương pháp kế toán138
2.6. Kế toán xây dựng cơ bản dở dang và sửa chữa lớn tài sản cố định148
2.6.1. Nguyên tắc kế toán148
2.6.2. Chứng từ và tài khoản kế toán sử dụng148
2.6.3. Phương pháp kế toán150
2.7. Kế toán  đầu tư dài hạn152
2.7.1. Nội dung và nguyên tắc kế toán152
2.7.2. Tài khoản kế toán sử dụng155
2.7.3. Phương pháp hạch toán156
2.8. Kế toán quyết toán vật tư, sửa chữa lớn tài sản cố định và xây dựng cơ bản cuối năm163
2.8.1. Nguyên tắc kế toán164
2.8.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng164
2.8.3. Phương pháp kế toán166
CHƯƠNG 3. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN169
3.1. Kế toán thanh toán với công nhân viên chức169
3.1.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán các khoản thanh toán với công nhân viên chức169
3.1.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng169
3.1.3. Phương pháp kế toán174
3.2. Kế toán các khoản nộp nhà nước179
3.2.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán các khoản phải nộp nhà nước179
3.2.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng180
3.2.3. Phương pháp kế toán186
3.3. Kế toán chi phí cho cấp dưới190
3.3.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán kinh phí cấp cho cấp dưới190
3.3.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng191
3.3.3. Phương pháp kế toán192
3.4. Kế toán các khoản thu193
3.4.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán các khoản phải thu193
3.4.2. Tài khoản, sổ kế toán sử dụng193
3.4.3. Phương pháp kế toán195
3.5. Kế toán các khoản cho vay199
3.5.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán các khoản phải trả199
3.5.2. Tài khoản, sổ kế toán sử dụng199
3.5.3. Phương pháp kế toán200
3.6. Kế toán các khoản phải trả202
3.6.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán các khoản phải trả202
3.6.2. Tài khoản, sổ kế toán sử dụng203
3.6.3. Phương pháp kế toán204
3.7. Kế toán thanh toán nội bộ208
3.7.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán thanh toán nội bộ208
3.7.2. Tài khoản, sổ kế toán sử dụng209
 3.7.3. Phương pháp kế toán 210
CHƯƠNG  4. KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ, NGUỒN VỐN VÀ  NGUỒN QUỸ CƠ QUAN215
4.1. Kế toán nguồn kinh phí hoạt động215
4.1.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán nguồn kinh phí hoạt động215
4.1.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng217
4.1.3. Phương pháp kế toán222
4.2. Kế toán nguồn kinh phí dự án226
4.2.1. Nguyên tắc kế toán226
4.2.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán227
4.2.3. Phương pháp kế toán229
4.3. Kế toán nguồn vốn kinh doanh234
4.3.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán nguồn vốn kinh doanh234
4.3.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng234
4.3.3. Phương pháp kế toán235
4.4. Kế toán các nguồn kinh phí khác237
4.4.1. Kế toán nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản237
4.4.2. Kế toán nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước241
4.5. Kế toán quỹ cơ quan243
4.5.1. Các loại quỹ cơ quan và mục đích sử dụng243
4.5.2. Tài khoản kế toán sử dụng243
4.5.3. Phương pháp kế toán244
4.6. Kế toán chênh lệch thu, chi chưa xử lý246
4.6.1. Nguyên tắc kế toán246
4.6.2. Tài khoản kế toán sử dụng247
4.6.3. Phương pháp kế toán248
CHƯƠNG 5. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU253
5.1. Kế toán các khoản thu253
5.1.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng254
5.1.3. Phương pháp hạch toán kế toán258
5.2. Kế toán khoản thu chưa qua ngân sách267
5.2.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán thu chưa qua ngân sách267
5.2.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng268
5.2.3. Phương pháp hạch toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu271
5.3. Kế toán thu hoạt động sản xutá, kinh doanh274
5.3.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán274
5.3.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng275
5.3.3. Phương pháp kế toán278
CHƯƠNG 6. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI285
6.1. Kế toán các khoản chi hoạt động285
6.1.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán285
6.1.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng286
6.1.3. Phương pháp kế toán292
6.2. Kế toán các khoản chi dự án297
6.2.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán297
6.2.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng297
6.2.3. Phương pháp kế toán302
6.3. Kế toán chi hoạt động sản xuất, kinh doanh304
6.3.1. nội dung, nguyên tắc kế toán304
6.3.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng305
6.3.3. Phương pháp kế toán309
6.4. Kế toán các khoản chi khác311
6.4.1. Kế toán các khoản chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước311
6.4.2. Kế toán chi phí trả trước316
6.4.3. Kế toán chi quản lý chung322
CHƯƠNG 7. BÁO CÁO TÀI CHÍNH325
7.1. Mục đích, yêu cầu của báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán325
7.1.1. Mục đích của báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán325
7.1.2. Yêu cầu của báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán326
7.2. Quy định về lập, nộp báo cáo tài chính327
7.2.1. Nguyên tắc lập báo cáo tài chính327
7.2.2. Trách nhiệm lập và nộp báo cáo tài chính328
7.3. Hệ thống báo cáo tài chính328
7.3.1. Nội dung hệ thống báo cáo tài chính328
7.3.2. Nội dung và phương pháp lập một số báo cáo tài chính331
Danh mục tài liệu tham khảo379
Mục lục380
Nội dung chính
  Mới hơn
  Cũ hơn
  Cũ hơn
  Next Post

  Ý kiến bạn đọc:

  Với các bài đăng lại, tác giả sẽ sớm cập nhập nguồn hoặc xóa bỏ nếu nhận được yêu cầu từ chính tác giả!- trân trọng cám ơn!

  Xem nhiều cùng chủ đề: