Sơ lược cho kế toán mới bắt đầu

Description: Sơ lược cho kế toán mới bắt đầu. ✅Kế toán mới bắt đầu đi làm cần phải nắm các loại tài khoản kế toán cơ bản nào, phương trình kế toán?✅ phương pháp theo dõi hàng tồn kho .v.v.

Sơ lược cho kế toán mới bắt đầu. ✅Kế toán mới bắt đầu đi làm cần phải nắm các loại tài khoản kế toán cơ bản nào, phương trình kế toán?✅ phương pháp theo dõi hàng tồn kho .v.v.


1. Phương trình kế toán

Tài sản = Nợ phải trả + vốn chủ sở hữu

2. Có 9 loại tài khoản kế toán (dựa trên hệ thống tài khoản kế toán):

+ Loại 1 + 2: Là Tài sản,Phát sinh tăng ghi Nợ, Phát sinh giảm ghi có, số dư nằm bên NỢ.
+ Loại 3 + 4: Là Nguồn vốn, PS tăng ghi Có, PS giảm ghi Nợ, số dư nằm bên CÓ. (Ngược lại loại 1 + 2).
+ Loại 5 + 7: Là doanh thu, PS tăng ghi Có, và ghi bên Nợ khi kết chuyển qua 911. KO có số dư.
+ Loại 6 + 8: Là chi phí, PS tăng ghi Nợ, và ghi bên có khi kết chuyển qua 911 (Ngựơc lại loại 5 + 7). KHÔNG có số dư.
+ Loại 9: Xác định KQKD, Bên nợ 911 là kết chuyển chi phí (Nợ 9../Có 6…,8…) và kết chuyển lãi ( Có 421 ), Bên Có 911 là kết chuyển doanh thu (Nợ 5…, 7…/Có 911) và Kết chuyển lỗ (Nợ 421).
** Ngoại lệ:
- 229, 214: ghi nhận ngược lại với loại 1 + 2.
- 331, 333,334, 338: Tài khoản lưỡng tính, Có thể có số dư bên Nợ HOẶC bên Có.
- 421: có thể có số dư bên Nợ hoặc bên Có, vì có thễ lỗ hoặc lãi.

3. Phương pháp theo dõi hàng tồn kho:

+ Kê khai thường xuyên: Theo dõi đầu kỳ, nhập, xuất => để xác định cuối kỳ trong kho còn bao nhiêu?
Tồn cuối = Tồn đầu + Nhập - Xuất
+ Kiểm kê định kỳ: Không theo dõi lượng hàng xuất ra. Chỉ theo dõi đầu kỳ, nhập và cuối kỳ kiểm kho xác định tồn cuối kỳ là bao nhiêu ? => quy ra Xuất bao nhiêu?
Xuất = Tồn đầu + Nhập - Tồn cuối

4.Các phương pháp tính giá xuất kho, tự học lại 3 phương pháp sau:

+ FIFO ?
+Thực tế đích danh ?
+Bình quân: bình quân cuối kỳ, bình quân thời điểm (mỗi lần xuất) ?

5. Nhóm tài khoản cần nhớ:

- Nhóm tiền: 111, 112, 113
- Nhóm hàng tồn kho: 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157
- Nhóm TSCD: 211, 212, 213, 214 (khấu hao TSCĐ), 241 (xây dựng cơ bản)
- Ký quỹ, ký cược: 244, 344
- Công nợ: 131, 331, 138, 338
- Thuế: 1331, 333 (33311, 33312, 3333, 3334, 3335)
- Lương: 334
- Vay: 341
- Chi phí trả trước: 242
- Vốn: 411
- Quỹ: 353, 414, 441
- Chi phí sản xuất: 621, 622, 627
- Giá thành, giá vốn: 631, 632
- Doanh thu: 511, 515, 711
- Chi phí công ty: 635, 641, 642, 811......

Nguồn: Hồng Nguyễn
Nội dung chính
  Mới hơn
  Cũ hơn
  Cũ hơn
  Next Post

  Ý kiến bạn đọc:

  Với các bài đăng lại, tác giả sẽ sớm cập nhập nguồn hoặc xóa bỏ nếu nhận được yêu cầu từ chính tác giả!- trân trọng cám ơn!

  Xem nhiều cùng chủ đề: