96 câu trắc nghiệm kế toán có đáp án ôn thi công chức thống kê (cập nhật 2019)

96 câu trắc nghiệm kế toán có đáp án ôn thi công chức thống kê. Nằm trong chuỗi tài liệu ôn thi công chức kế toán, viên chức kế toán, kế toán bệnh viện mới nhất được cập nhập 2019 . Giúp các bạn ôn thi công chức kế toán thống kế, kế toán thuế, kế toán xã huyện tỉnh.

96 câu trắc nghiệm kế toán có đáp án ôn thi công chức thống kê (cập nhật 2019)
96 câu trắc nghiệm kế toán có đáp án ôn thi công chức thống kê (cập nhật 2019)Câu 1: Theo Điều 55 của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, kế toán trưởng có quyền sau đây:

 1. Điều hành về kế toán, chuyên môn và hoạt động của đơn vị;
 2. Tổ chức hoạt động kinh doanh, kế toán của đơn vị;
 3. Đ ộ c  lập  về  c huyên  mô n,  nghiệp  vụ  kế  to án .
 4. Độc lập về kế toán nhưng phụ thuộc vào thủ trưởng đơn vị.

Câu 2: Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ áp dụng cho đối tượng nào?

 1. Đ ơn  vị  s ự  nghiệp  c ô ng
 2. Doanh nghiệp Nhà nước
 3. Doanh nghiệp tư nhân
 4. Đơn vị quản lý nhà nước

  Câu 3: Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định sử dụng dự phòng ngân sách trung ương theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ?

 1. Bộ Tài chính
 2. Quốc Hội
 3. C hí nh  p hủ
 4. Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội

Câu 4: Theo Điều 55 của  Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, kế toán trưởng có trách nhiệm: A.Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong và ngoài đơn vị kế toán; B.Tổ chức điều hành bộ máy hoạt động của đơn vị;

 1. C. Lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị;
 2. D. T hực  hiện  c ác  q uy  đ ịnh  c ủa  p háp  luật  về  kế  to án,  tài c hí nh  tro ng  đ ơn  vị

 kế  to án.   Câu 5: Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công bao gồm những nội dung nào?

 1. Tự chủ về thực hiện nhiệm vụ
 2. Tự chủ về nhân sự
 3. Tự chủ về tổ chức bộ máy
 4. C ả  b a  đ áp  án  trên

Câu 6: Cơ quan nào có thẩm quyền tạm đình chỉ chi ngân sách của các cơ quan, tổ chức, đơn vị dự toán ngân sách cấp tỉnh không chấp hành đúng chế độ báo cáo kế toán, quyết toán, báo cáo tài chính khác và chịu trách nhiệm về quyết định của mình theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

 1. HĐND tỉnh
 2. S ở  T ài c hí nh
 3. UBND tỉnh
 4. Thanh tra Tài chính

Câu 7: Luật Kế toán số 88/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2015 tại kỳ họp thứ:

 1. 11
 2. 10
 3. 12
 4. 13

Câu 8: Đơn vị sự nghiệp công phải thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về mức chi, tiêu chuẩn, định mức đối với những nội dung nào?

 1. Tiếp khách trong nước, công tác phí khi đi công tác trong nước
 2. Xe  ô  tô ,  nhà  làm  việc ,  trang  b ị  đ iện  tho ại  c ô ng  vụ  tại  nhà  riêng  và  đ iện  tho ại  d i

 đ ộ ng, c hế đ ộ  c ô ng tác  p hí  nước  ngo ài,  c hế  đ ộ  tiếp  khác h  nước  ngo ài và  hộ i thảo                                                                                                      q uố c  tế  ở  Việt  Nam

 1. Xe ô tô, nhà làm việc
 2. Chế độ công tác phí nước ngoài, chế độ tiếp khách nước ngoài và hội thảo quốc

tế ở Việt Nam Câu 9: Số dư của quỹ dự trữ tài chính ở mỗi cấp không vượt quá bao nhiêu phần trăm dự toán chi ngân sách hàng năm theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

 1. 25%
 2. 20%
 3. 30%
 4. 35%

Câu 10: Luật Kế toán số 88/2015/QH13  ngày 20 tháng 11 năm 2015 gồm có:

 1. Bảy Chương 73 Điều
 2. S áu  C hương  74  Đ iều
 3. Sáu Chương 73 Điều
 4. Bảy Chương 74 Điều

Câu 11: Dự toán ngân sách nhà nước ở mỗi cấp được bố trí mức dự phòng chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trên tổng chi ngân sách của mỗi cấp theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

 1. Từ 2% đến 5%
 2. Từ 2% đến 3% C. T ừ  2%  đ ến  4%
 3. D. 5%

Câu 12: Luật Kế toán số 88/2015/QH13    ngày 20 tháng 11 năm 2015 do cơ quan nào thông qua:  

 1. Chủ tịch nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 2. Bộ Tài chính nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam C. Q uố c hộ i nước  C ộ ng  ho à  xã  hộ i c hủ  nghĩ a  Việt  Nam
 3. Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Câu 13: Cấp ngân sách nào được thành lập Quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ?  

 1. Cấp Trung ương, cấp Tỉnh, cấp huyện, cấp xã
 2. Cấp Trung ương
 3. Cấp Trung ương, cấp Tỉnh, cấp huyện
 4. C ấp  T rung  ương  và  c ấp  T ỉ nh

  Câu 14: Để phục vụ yêu cầu quản lý của đơn vị, các đơn vị Hành chính sự nghiệp được bổ sung thêm các tài khoản cấp mấy?  

 1. Cấp 3
 2. Cấp 3, cấp 4
 3. C. C ấp 2,  c ấp  3,  c ấp  4
 4. Cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4

Câu 15: Luật Kế toán số 88/2015/QH13  ngày 20 tháng 11 năm 2015 thay thế:

 1. Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước số 09/2008/QH12 ngày

03/6/2008

 1. Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015
 2. Pháp lệnh kế toán và thống kê ngày 10/5/1988 D.  Luật  kế  to án  s ố  03/2003/Q H11   ngày 17/6/2003

Câu 16: Kết dư ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh xử lý như thế nào theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ?

 1. Trích 30% vào quỹ dự trữ tài chính cùng cấp; trích 70% còn lại vào thu ngân sách năm sau
 2. trí c h 50% vào q uỹ  d ự trữ  tài  c hí nh c ùng  c ấp ; trí c h 50%  c ò n  lại  vào  thu

 ngân  s ác h năm  s au

 1. trích 40% vào quỹ dự trữ tài chính cùng cấp; trích 60% còn lại vào thu ngân sách năm sau
 2. trích 70% vào quỹ dự trữ tài chính cùng cấp; trích 30% còn lại vào thu ngân sách năm sau.

    Câu 17: Theo quy định hiện hành, đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, hàng năm, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên (nếu có), đơn vị được trích tối thiểu bao nhiêu % để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp?  

 1. 25%

 

 1. 30%
 2. 35%
 3. 40%

Câu 18: UBND các cấp phải hoàn thành việc giao dự toán ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND cấp dưới vào thời gian nào theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ?

 1. Tr ước  ngày 31 tháng 12
 1. Trước ngày 15 tháng 12
 2. Trước ngày 10 tháng 12
 3. Trước ngày 15 tháng 11

Câu 19: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, những người nào phải chịu trách nhiệm về nội dung của chứng từ kế toán:

 1. Người lập chứng từ kế toán và người lưu trữ tài liệu kế toán.
 2. Giám đốc kế toán trưởng.
 3. Người lập, người duyệt và những người khác ký tên trên chứng từ kế

  toán.  

 1. Kế toán trưởng và kế toán viên ký tên trên chứng từ kế toán.

  Câu 20: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, đơn vị kế toán phải kiểm kê tài sản:

 1. Cuối tháng.
 2. Hàng ngày.
 3. C uố i kỳ  kế  to án  năm.
 4. Cuối kỳ kế toán quý.

Câu 21: Báo cáo dự toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền quyết định, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê chuẩn phải được công khai chậm nhất là bao nhiêu ngày kể từ ngày văn bản được ban hành theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ?  

 1. 60 ngày
 2. 30 ngày
 3. 20 ngày
 4. 15 ngày

  Câu 22: Theo quy định tại Điều 7 của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Chuẩn mực kế toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán do cơ quan nào sau đây quy định trên cơ sở chuẩn mực quốc tế về kế toán phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam:

 1. Quốc hội.
 2. Kiểm toán nhà nước.

 

 1. Chính phủ.
 2. Bộ  T ài c hí nh.

Câu 23: Cơ quan nào có thẩm quyền phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp Tỉnh theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ?  

 1. Hộ i  đ ồ ng  nhân  d ân  tỉ nh
 2. Ủy ban nhân dân tỉnh
 3. Sở Tài chính
 4. Bộ Tài chính

  Câu 24: Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 có hiệu lực thi hành:

 1. A. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. B. T ừ ngày  01  tháng  01  năm  2017 .
 1. Từ ngày 20 tháng 11 năm 2016.
 2. Từ ngày 20 tháng 11 năm 2015.

  Câu 25: Đối với đơn vị sự nghiệp công theo qui định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ, nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước, các khoản thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, các khoản thu phí theo pháp luật về phí, lệ phí, đơn vị mở tài khoản tại đâu để phản ánh?  

 1. Kho  b ạc  Nhà  nước
 2. Ngân hàng nhà nước
 3. Ngân hàng thương mại
 4. Kho bạc Nhà nước và ngân hàng nhà nước

Câu 26: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, cơ quan nào sau đây hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động:

 1. Bộ  T ài c hí nh.
 2. UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 3. Sở Tài chính.
 4. Kiểm toán Nhà nước.

Câu 27: Cơ quan nào có nhiệm vụ lập quyết toán ngân sách tỉnh Quảng Nam trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015  ?

 1. Sở Tài chính
 2. Bộ Tài chính
 3. Hội đồng nhân dân tỉnh
 4. UBND  tỉ nh

  Câu 28: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, một trong các trách nhiệm đầy đủ của đơn vị kế toán là:

 1. Quản lý, sử dụng, bảo quản tài liệu kế toán.
 2. Q uản  lý,  s ử  d ụng,  b ảo  q uản  và  lưu  trữ  tài liệu  kế  to án.
 3. Sử dụng và lưu trữ tài liệu kế toán.
 4. Sử dụng, bảo quản và lưu trữ tài liệu kế toán.

  Câu 29: Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày, tháng, năm nào?  

 1. A. 06/3/2015 B. 06/4/2015 C. 16/4/2015 D. 26/4/2015

  Câu 30: Theo quy định hiện hành tài sản nào sau đây không thực hiện xác định giá trị để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính quản lý:

 1. T ài  s ản  đ ơn  vị  thuê,  mượn,  nhận  gó p  vố n  liên  d o anh,  liên  kết  c ủa  c ác  tổ

 c hức ,  c á  nhân  khác  và  c ác  tài s ản  khác  khô ng  p hải  c ủa  đ ơn  vị.

 1. Tài sản là máy móc, thiết bị;
 2. Tài sản là xe ô tô.
 3. Tài sản là nhà cửa, vật kiến trúc

Câu 31 : Cơ quan nào có thẩm quyền bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực tài chính – ngân sách trái với pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

 1. Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội
 2. Bộ Tài chính
 3. Ủy b an  T hường  vụ  Q uố c  hộ i
 4. Quốc hội

Câu 32: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Kiểm kê tài sản là:

 1. Việc  c ân,  đ o ng,  đ o ,  đ ếm tài s ản;  xác  nhận  và  đ ánh  giá  giá  trị c ủa  tài s ản,

 nguồ n  vố n  hiện  c ó  tại  thời  đ iểm  kiểm  kê  đ ể  đ ố i  c hiếu  với  s ố   liệu  tro ng  s ổ  kế  toán.

 1. Xác nhận và đánh giá chất lượng, giá trị của tài sản, nguồn vốn hiện có tại thời điểm kiểm kê để kiểm tra, đối chiếu với số liệu trong sổ kế toán.

 

 1. Xác nhận nguồn vốn hiện có tại thời điểm kiểm kê để đối chiếu với số liệu trong sổ kế toán.
 2. Cả 3 đáp án trên đều đúng.

  Câu 33: Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết giữa Ngân sách Trung ương và Ngân sách địa phương theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

 1. Chính phủ
 2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 3. Bộ Tài chính
 4. Q uố c  hộ i

Câu 34: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, chỉ có cơ quan sau đây mới có quyền tạm giữ, tịch thu hoặc niêm phong chứng từ kế toán:

 1. Cơ quan Công an
 2. Thanh tra Chính phủ
 3. Kiểm toán Nhà nước
 4. C ơ  q uan  nhà  nước  c ó  thẩm q uyền

  Câu 35: Theo quy định của Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ được áp dụng hệ số tăng thêm quỹ tiền lương tối đa bao nhiêu lần so với mức tiền lương ngạch, bậc, chức vụ do nhà nước quy định để chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức?  

 1. 1 lần
 2. 2  lần
 3. Không quá 1,5 lần
 4. Không quá 1,0 lần

  Câu 36: Ngân sách xã, thị trấn được phân chia nguồn thu từ các khoản nào sau đây theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?  

 1. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
 2. Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh
 3. Lệ phí trước bạ nhà, đất
 4. T ất  c ả  c ác  kho ản  A,  B,  C

  Câu 37: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Chữ ký trên chứng từ kế toán do người nào sau đây ký:

 1. Giám đốc và kế toán trưởng.
 2. Kế toán trưởng và thủ quỹ.
 3. Người c ó  thẩm q uyền  ho ặc  người đ ược  ủy  q uyền  ký .
 4. Người có thẩm quyền và người nhận tiền.

Câu 38: Cơ quan nào chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan giúp UBND tỉnh lập dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách, lập quyết   toán ngân sách địa phương theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

 1. S ở  T ài c hí nh
 2. Kho bạc Nhà nước
 3. Sở Kế hoạch & Đầu tư
 4. Cục Thuế

Câu 39: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, một trong những nội dung chủ yếu đầy đủ của chứng từ kế toán là:

 1. Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ;
 2. Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số của chứng từ kế toán;
 3. S ố  lượng,  đ ơn  giá  và  s ố  tiền  c ủa  nghiệp  vụ  kinh  tế,  tài  c hí nh  ghi  b ằng

 s ố ;  tổ ng  s ố  tiền  c ủa  c hứng  từ  kế  to án  d ùng  đ ể  thu,  c hi  tiền  ghi  b ằng  s ố  và  b ằng  c hữ;

 1. Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền.

Câu 40: Thời kỳ ổn định ngân sách địa phương theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?  

 1. 05  năm
 2. 01 năm
 3. 03 năm
 4. 04 năm

Câu 41: Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách ở địa phương theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?  

 1. Hộ i  đ ồ ng  nhân  d ân  c ấp  tỉ nh
 2. Sở Tài chính
 3. UBND tỉnh
 4. Bộ Tài chính

  Câu 42: Theo quy định hiện hành Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định điều chuyển tài sản nhà nước trong các trường hợp nào sau đây:

 1. T ài  s ản  nhà  nước  đ ược  giao  q uản  lý,  s ử  d ụng  nhưng  khô ng  c ó  nhu  c ầu

 s ử d ụng thường  xuyên.

 1. Tài sản nhà nước đã trang bị cho các cơ quan nhà nước, cá nhân không đúng tiêu chuẩn, định mức.
 2. Tài sản nhà nước bị sử dụng sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức, chế độ, cho thuê hoặc sử dụng để thực hiện các hoạt động kinh doanh khác.

 

 1. Giữa các Bộ, cơ quan trung ương theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương có liên quan.

Câu 43 : Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015: Tài liệu, số liệu kế toán là:

 1. Cơ sở để xây dựng và xét duyệt kế hoạch.
 2. Cơ sở để xây dựng dự toán, quyết toán.
 3. Cơ sở để xem xét, xử lý hành vi vi phạm pháp luật.
 4. Cả 3 đáp án trên đều đúng.

Câu 44: Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định thu phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

 1. Hộ i  đ ồ ng nhân  d ân c ấp  tỉ nh
 2. Sở Tài chính
 3. UBND tỉnh
 4. Bộ Tài chính

Câu 45: Theo quy định hiện hành Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thu hồi đối với các loại tài sản nhà nước nào sau đây:

 1. Trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất (bao gồm cả quyền sử

dụng đất) của các cơ quan nhà nước thuộc trung ương quản lý.

 1. Tài sản nhà nước đã trang bị cho các cơ quan nhà nước, cá nhân không

đúng tiêu chuẩn, định mức.

 1. Tài sản nhà nước bị sử dụng sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức,

chế độ, cho thuê hoặc sử dụng để thực hiện các hoạt động kinh doanh khác .

 1. Cả A, B, C đều đúng.

  Câu 46: Theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015, đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, hàng năm, phần chênh lệch thu lớn hơn chi hoạt động thường xuyên (nếu có), đơn vị được sử dụng: Trích tối thiểu bao nhiêu để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp?  

 1. 10%
 2. 15%
 3. 20%
 4. 25%

Câu 47: Khoản chi nào dưới đây không thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương  theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?  

 1. C hi  d ự  trữ  q uố c  gia
 2. Chi đầu tư phát triển
 3. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương
 4. Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

  Câu 48: Theo quy định tại Điều 4 của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, kế toán có nhiệm vụ:

 1. Thu thập số liệu kế toán và nội dung công việc kế toán, theo c huẩn mực kế toán và chế độ kế toán.
 2. Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.
 3. T hu  thập ,  xử  lý  thô ng  tin,  s ố  liệu  kế  to án  theo  đ ố i  tượng  và  nộ i  d ung

 c ô ng  việc  kế  to án,  theo  c huẩ n  mực  kế  to án  và  c hế  đ ộ  kế  to án.

 1. Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán.

Câu 49: Theo quy định hiện hành tài sản nào sau đây không thực hiện xác định giá trị để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính quản lý:

 1. Tài sản đơn vị thuê, mượn, nhận góp vốn liên doanh, liên kết của các tổ chức, cá nhân khác và các tài sản khác không phải của đơn vị;
 2. Tài sản không cần dùng, ứ đọng, chờ thanh lý, đơn vị có trách nhiệm xử lý theo chế độ hiện hành. Trường hợp đến thời điểm xác định giá trị mà đơn vị chưa kịp xử lý thì đơn vị có trách nhiệm tiếp tục bảo quản và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước quyết định xử lý và giao trách nhiệm tổ chức xử lý;
 3. Phần diện tích nhà, đất của đơn vị đã bố trí làm nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện chuyển giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi có nhà, đất để quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
 4. C ả  A,  B,  C  đ ều  đ úng.

Câu 50: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, đơn vị kế toán tuân thủ nguyên tắc kế toán nào:

 1. Phải thu thập, phản ánh khách quan nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát

  sinh.  

 1. P hải  thu  thập ,  p hản  ánh  khác h  q uan,  đ ầy  đ ủ,  đ úng  thực  tế  và  đ úng  kỳ  kế

   to án  mà  nghiệp  vụ  kinh  tế,  tài  c hí nh  p hát  s inh.

 1. Phải thu thập, phản ánh khách quan, đầy đủ nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
 2. Phải thu thập, phản ánh khách quan, đầy đủ, đúng thực tế và đúng kỳ kế

toán. Câu 51: Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định ban hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách đối với các ngành, lĩnh vực theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

 1. Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội
 2. Bộ  Tài chính
 3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 4. Quốc hội

  Câu 52: Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ?  

 1. Đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực: Giáo dục đào tạo; dạy nghề.
 2. Đơn vị quản lý nhà nước.
 3. Đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực: Y tế; văn hóa, thể thao và du lịch
 4. Đ ơn  vị  s ự  nghiệp  c ô ng  lập  tro ng  c ác  lĩ nh  vực :  G iáo  d ục   đ ào  tạo ;  d ạy

 nghề;  y  tế;  văn  hó a,  thể  thao  và  d u  lịc h;  thô ng  tin  truyền  thô ng  và  b áo  c hí ;  kho a  họ c  và  c ô ng  nghệ;  s ự  ngh iệp  kinh  tế  và  s ự  nghiệp  khác Câu 53: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, một trong các hành vi đầy đủ bị nghiêm cấm đối với người làm công tác kế toán:

 1. Giả mạo, khai man tài liệu kế toán.
 2. Giả mạo, khai man hoặc thỏa thuận, ép buộc người khác giả mạo, khai man chứng từ kế toán hoặc tài liệu kế toán khác.
 3. G iả  mạo ,  khai  man  ho ặc  thỏ a  thuận,  ép  b uộ c  người  khác  giả  mạo ,  khai

 man,  tẩy  xó a  c hứng  từ  kế  to án  ho ặc  tài liệu  kế  to án  khác .

 1. Giả mạo, khai man hoặc thỏa thuận, ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa chứng từ kế toán.

Câu 54: Khoản chi nào dưới đây không thuộc khoản chi thường xuyên theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

 1. Chi đảm bảo xã hội
 2. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
 3. Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
 4. C hi  trả  nợ  lãi  c ác  kho ản  d o c hí nh  q uyền  đ ịa  p hương  vay

Câu 55: Theo quy định hiện hành chi phí nào sau đây là chi phí hợp lý liên quan đến việc bán tài sản nhà nước:

 1. Chi phí chạy thử.
 2. Chi phí đăng ký tài sản (nếu có).
 3. C hi p hí  tổ  c hức  b án  đ ấu  giá.
 4. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 56: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Kỳ kế toán gồm:

 1. Kỳ kế toán năm.
 2. Kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý.
 3. Kỳ  kế  to án  năm,  kỳ  kế  to án  q uý,  kỳ  kế  to án  tháng.
 4. Kỳ kế toán năm, kỳ kế toán tháng.

  Câu 57: Cơ quan nào có nhiệm vụ quản lý Quỹ ngân sách nhà nước, quỹ dự trữ nhà nước và các quỹ khác của Nhà nước theo quy định của pháp luật theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?    

 1. Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội
 2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 3. Bộ  T ài  c hí nh
 4. Quốc hội

Câu 58: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 do cơ quan nào sau đây quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành đơn vị tính sử dụng trong kế toán?

 1. Sở Tài chính.
 2. UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 3. Bộ Tài chính.
 4. C hí nh  p hủ.

  Câu 59: Theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015, đơn vị sự nghiệp công được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm ổn định trong thời gian bao nhiêu năm?  

 1. 1 năm
 2. 2 năm
 3. 3  năm
 4. 5 năm

  Câu 60: Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước vào thời gian nào theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

 1. Chậm nhất là 12 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách
 2. C hậm nhất  là  18  tháng  s au  khi  kết  thúc  năm  ngân  sách
 3. Chậm nhất là 6 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách
 4. Chậm nhất là 14 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách

Câu 61: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Kế toán ở đơn vị kế toán gồm:

 1. Kế toán tài chính và kế toán thương mại.
 2. Kế toán tài chính và kế toán sản xuất kinh doanh.
 3. Kế  to án  tài c hí nh  và  kế  to án  q uản  trị.
 4. Kế toán tài chính và kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết.

  Câu 62: Theo quy định, kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia là kinh phí: ?  

 1. Thực hiện chế độ tự chủ
 2. Khô ng  thực  hiện  c hế  đ ộ  tự  c hủ

 

 1. Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ và kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
 2. Cả ba phương án trên đều sai.

Câu 63: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, một trong những điều kiện để Hộ kinh doanh dịch vụ kế toán được phép kinh doanh dịch vụ kế toán:

 1. G iấy  c hứng  nhận  đ ăng  ký  hộ  kinh  d o anh .
 2. Có vốn kinh doanh trên 01 tỷ đồng.
 3. Chủ hộ có trình độ đại học chuyên ngành tài chính – kế toán.
 4. Tất cả các người trong hộ đều có trình độ kế toán từ đại học trở lên. Câu 64: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán được thành lập theo các loại hình sau đây:
 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 6. Công ty hợp danh;
 7. Doanh nghiệp tư nhân;
 8. C ả  3  đ áp  án  trên.

Câu 65: Theo quy định của Luật ngân sách nhà nước hiện hành, báo cáo dự toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền quyết định, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê chuẩn phải được công khai chậm nhất là bao nhiêu ngày kể từ ngày văn bản được ban hành  ?

 1. 60 ngày
 2. 30 ngày
 3. 20 ngày
 4. 15 ngày

Câu 66: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, đơn vị kế toán phải kiểm kê tài sản:

 1. Cuối tháng.
 2. Hàng ngày.
 3. C uố i kỳ  kế  to án  năm.
 4. Cuối kỳ kế toán quý.

Câu 67: Theo quy định hiện hành cơ quan nhà nước được thuê trụ sở làm việc để phục vụ hoạt động trong các trường hợp nào sau đây:

 1. Chưa có tài sản hoặc thiếu tài sản so với tiêu chuẩn, định mức mà làm ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ được giao;
 2. Tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm bằng tiền có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.
 3. Nhà nước giao ngân sách để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản

       s ắm.

 1. Việc   thuê  trụ  s ở  làm  việc   c ó   hiệu  q uả  hơn  việc   đ ầu  tư  xây  d ựng,  mua

  Câu 68: Theo quy định của Luật NSNN hiện hành, nhiệm vụ chi nào dưới đây không phân cấp cho ngân sách cấp huyện, xã?

 1. C hi nghiên  c ứu  kho a  họ c  và  c ô ng  nghệ
 2. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội
 3. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình
 4. Chi sự nghiệp kinh tế

Câu 69: Thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách nhà nước kết thúc vào thời điểm nào theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?  

 1. 31  tháng  01  năm  s au
 2. 31 tháng 2 năm sau
 3. 31 tháng 12
 4. 31 tháng 3 năm sau

  Câu 70: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 cơ quan nào sau đây chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về kế toán:

 1. Sở Tài chính.
 2. UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 3. Bộ  T ài c hí nh.
 4. Tất cả các Bộ thuộc Chính phủ

Câu 71: Dự toán chi ngân sách nhà nước đối với Lĩnh vực nào sau đây phải đảm bảo tỷ lệ theo quy định của pháp luật có liên quan theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

 1. Lĩnh vực giáo dục – đào tạo
 2. Lĩnh vực dạy nghề
 3. Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
 4. C ả 3  p hương  án  trên

Câu 72: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, ai là người chịu trách nhiệm tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán:

 1. Người  đ ại d iện  theo  p háp  luật  c ủa  đ ơn  vị kế  to án .
 2. Kế toán trưởng của đơn vị kế toán.
 3. Giám đốc Trung tâm lưu trữ tỉnh.
 4. Văn thư của đơn vị kế toán.

Câu 73: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc kết thúc công việc kế toán, Tài liệu kế toán phải đưa vào lưu trữ trong thời hạn:  

 1. 03 tháng.
 2. 06 tháng.
 3. 09 tháng.
 4. 12 tháng.

Câu 74: Quy định thời gian UBND gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến các đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?  

 1. C hậm  nhất  là  05  ngày  làm  việc  trước  ngày  khai  mạc  kỳ  họ p  giữa  năm

 s au  c ủa  HĐ ND.

 1. Chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc kỳ họp giữa năm

sau của HĐND.

 1. Chậm nhất là 15 ngày làm việc trước ngày khai mạc kỳ họp giữa năm sau của HĐND.
 2. Chậm nhất là 10 ngày làm việc trước ngày khai mạc kỳ họp giữa năm sau của HĐND.

  Câu 75: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, cơ quan nào quy định cụ thể từng loại tài liệu kế toán phải lưu trữ, thời hạn lưu trữ, thời điểm tính thời hạn lưu trữ , nơi lưu trữ và thủ tục tiêu hủy tài liệu kế toán lưu trữ.

 1. Quốc hội.
 2. Kiểm toán Nhà nước.
 3. C hí nh  p hủ.
 4. Bộ Tài chính.

Câu 76: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, tài liệu kế toán phải được lưu trữ vĩnh viễn đối với tài liệu kế toán:

 1. Dùng cho quản lý, điều hành của đơn vị kế toán.
 2. Sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính năm.
 3. Có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng.
 4. C ó  tí nh  s ử  liệu,  c ó  ý  nghĩ a  q uan  trọ ng  về  kinh  tế,  an  ninh,   q uố c  p hò ng . Câu 77: Cơ quan nào  có thẩm quyền quyết định việc phân  cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách ở địa phương theo  quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?
  1. Sở Tài chính
  2. Bộ Tài chính
  3. Hộ i  đ ồ ng  nhân  d ân  tỉ nh
  4. UBND tỉnh

  Câu 78: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, khi phát hiện tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại, đơn vị kế toán phải thực hiện ngay công việc sau đây:

 1. Kiểm tra, xác định và lập biên bản về nguyên nhân tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại; thông báo cho tổ chức, cá nhân c ó liên quan và cơ quan thanh tra.
 2. Kiểm tra, xác định và lập biên bản về số lượng, hiện trạng, nguyên nhân tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại; thông báo cho tổ chức, cá nhân có liên quan và cơ quan Công an.
 3. Kiểm  tra,  xác  đ ịnh  và  lập  b iên  b ản  về  s ố  lượng,  hiện  trạng,  nguyên  nhân

 tài  liệu  kế  to án  b ị  mất  ho ặc  b ị  hủy  ho ại;  thô ng  b áo  c ho  tổ  c hức ,  c á  nhân  c ó  liên  q uan và  c ơ  q uan  nhà  nước  c ó  thẩm  q uyền.

 1. Kiểm tra, xác định và lập biên bản về số lượng, hiện trạng, nguyên nhân tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại; thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Câu 79: Theo quy định hiện hành, mỗi đơn vị có bao nhiêu hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm?  

 1. Mộ t  hệ  thố ng  s ổ  kế  to án  c ho  mộ t  kỳ  kế  to án  năm
 2. Hai hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm
 3. Ba hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm
 4. Bốn hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm

  Câu 80: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Đơn vị kế toán bị chia thành các đơn vị kế toán mới phải thực hiện:

 1. Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, lập báo cáo tài chính.
 2. Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài chính.
 3. Khóa sổ kế toán, xác định nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài chính.
 4. Kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài chính. Câu 81: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 cơ quan nào sau đây trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý nhà nước về kế toán tại địa phương.
 5. Sở Tài chính.
 6. UBND  c ấp  tỉ nh.
 7. UBND cấp huyện.
 8. Các Sở, ban ngành cấp tỉnh.

  Câu 82: Theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ, đối với đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, hàng năm, phần kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên (nếu có), đơn vị   được sử dụng trích tối thiểu bao nhiêu % để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp?  

 1. 5%
 2. 10%
 3. 15%
 4. 20%

Câu 83: UBND cấp tỉnh gửi Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước báo cáo quyết toán ngân sách địa phương thời gian nào theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?  

 1. T rước  01  tháng  10  năm  s au
 2. Trước 01 tháng 12 năm sau
 3. Trước 01 tháng 3 năm sau
 4. Trước 01 tháng 5 năm sau

  Câu 84: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, đơn vị kế toán bị chia thành các đơn vị kế toán mới phải thực hiện:

 1. Bàn giao tài liệu kế toán liên quan đến tài sản, nợ chưa thanh toán cho

 c ác đ ơn vị kế to án  mới.

 1. Bàn giao chứng từ kế toán liên quan đến tài sản, nợ chưa thanh toán cho các đơn vị kế toán mới.
 2. Bàn giao sổ, chứng từ kế toán liên quan đến tài sản, nợ chưa thanh toán cho các đơn vị kế toán mới.
 3. Bàn giao toàn bộ báo cáo tài chính liên quan đến tài sản, nợ chưa thanh toán cho các đơn vị kế toán mới.

Câu 85: Cơ quan nào có thẩm quyền kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ đối với những quy định của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

 1. Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội
 2. Bộ  T ài  c hí nh
 3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 4. Quốc hội

Câu 86: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, các đơn vị kế toán bị hợp nhất thành đơn vị kế toán mới thì từng đơn vị kế toán bị hợp nhất phải thực hiện:

 1. Bàn  giao  to àn  b ộ  tài liệu  kế  to án  c ho  đ ơn  vị kế  to án  hợp  nhất .
 2. Bàn giao toàn bộ chứng từ kế toán cho đơn vị kế toán hợp nhất.
 3. Bàn giao toàn bộ chứng từ, sổ kế toán cho đơn vị kế toán hợp nhất.

 

 1. Bàn giao toàn bộ chứng từ, sổ kế toán, báo cáo tài chính cho đơn vị kế toán hợp nhất.

Câu 87: Theo quy định hiện hành đơn vị được giao thực hiện việc mua sắm tài sản theo phương thức tập trung có các quyền và nghĩa vụ nào sau đây:

 1. Tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm bằng tiền có nguồn gốc từ ngân

sách nhà nước

 1. Thực hiện việc mua sắm tài sản theo quy định của pháp luật về đấu thầu

 mua  s ắm tài  s ản,  hàng  hó a  từ  ngân  s ác h  nhà  nước ;

 1. Nhà nước giao ngân sách để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản
 2. Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp

luật. Câu 88: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, tài khoản kế toán dùng để:

 1. Phản ánh vào sổ kế toán và lập Báo cáo tài chính.
 2. Hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
 3. P hân lo ại và  hệ  thố ng  hó a  c ác  nghiệp  vụ  kinh  tế,  tài c hí nh  the o  nộ i d ung

 kinh  tế.

 1. Phân loại các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

Câu 89: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, đơn vị kế toán bị sáp nhập vào đơn vị kế toán khác phải thực hiện:

 1. Bàn giao toàn bộ chứng từ kế toán cho đơn vị kế toán nhận sáp nhập.
 2. Bàn giao toàn bộ sổ, chứng từ kế toán cho đơn vị kế toán nhận sáp nhập.
 3. Bàn giao toàn bộ báo cáo tài chính cho đơn vị kế toán nhận sáp nhập.
 4. Bàn  giao  to àn  b ộ  tài liệu  kế  to án  c ho  đ ơn  vị kế  to án  nhận  s áp  nhập . Câu 90 : Cơ quan nào có thẩm quyền phê chuẩn quyết toán ngân  sách cấp huyện theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?
  1. Hộ i  đ ồ ng  nhân  d ân  huyện
  2. UBND huyện
  3. Hội đồng nhân dân tỉnh
  4. UBND tỉnh

Câu 91: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán:

 1. Tổ chức thanh tra kế toán trong nội bộ đơn vị và thực hiện thanh tra kế toán các đơn vị cấp dưới.
 2. Tổ chức kiểm tra kế toánvà thực hiện kiểm tra kế toán trong nội bộ đơn

  vị.  

 1. Tổ chức kiểm tra kế toán và thực hiện kiểm tra kế toán các đơn vị cấp

  dưới.  

 1. T ổ  c hức  kiểm  tra  kế  to án  tro ng  nộ i  b ộ  đ ơn  vị  và  thực  hiện  kiểm  tra  kế

 to án c ác  đ ơn  vị c ấp  d ưới. Câu 92: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Kế toán trưởng là:

 1. Người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ lập báo cáo quyết toán năm và thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán.
 2. Người  đ ứng  đ ầu  b ộ  máy  kế  to án  c ủa  đ ơn  vị  c ó  nhiệm  vụ  tổ  c hức  thực                                                                                                        

 hiện c ô ng tác  kế  to án  tro ng  đ ơn  vị  kế  to án.

 1. Người đứng đầu bộ máy kế toán có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán.
 2. Người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ giúp việc cho Giám đốc thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán.

Câu 93: Cơ quan nào quyết định mức bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách từng địa phương theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

 1. Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội
 2. Bộ Tài chính
 3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 4. Q uố c  hộ i

Câu 94: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Những người không được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán gồm:

 1. Vợ, chồng, con, em, cháu của cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, Công an nhân dân.
 2. Vợ, chồng của cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, Công an nhân dân.
 3. Vợ, chồng, con của cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, Công an nhân dân.
 4. Cán b ộ ,  c ô ng  c hức ,  viên  c hức ;  s ĩ  q uan,  q uân  nhân  c huyên  nghiệp ,  c ô ng

 nhân, viên c hức q uố c p hò ng,  C ô ng  an  nhân  d ân. Câu 95: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Người làm kế toán phải có các tiêu chuẩn sau đây:

 1. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp;
 2. Trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
 3. Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.
 4. C ả  3  đ áp  án  trên.

Câu 96: Năm ngân sách bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào theo quy định của Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.