Chia sẻ mẫu nhật kí thực tập chuẩn cho sinh viên- link Google driver (cập nhập 2019)

Chia sẻ mẫu nhật kí thực tập chuẩn cho sinh viên-✅ bao gồm cả mẫu nhật ký thực tập kế toán✅- link Google driver down rất nhanh. Update thêm 2019 mẫu thực tập kế toán mới nhất. File doc tải trực tiếp Đây là file tham khảo cần thiết cho các bạn mỗi đợt sắp ra trường . Hiện nay có nhiều ngân hàng tuyển thực tập lương cao. Các bạn xem tin tức ở đây nhé

NHẬT KÝ THỰC TẬP

Đơn vị thực tập: Công ty Cổ phần ……
Thời gian thực tập: 6 tuần (Từ ngày 04/01 đến ngày 26/02/2016)

 

Lâm Thao, ngày 23,tháng 02,năm 2016

                                                                                   Người viết
                                                                     Sinh viên : Nguyễn Dức Việt
Giáo viên hướng dẫn                                                   Đơn vị thực tập
          ( Ký tên )

Link down load ở đây

Mẫu nhật ký thực tập kế toán

NHẬT KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

 
Họ tên HSSV: ……………………………………………………………………………………
Lớp:    …………………………………………Khóa: …………………
Ngành:…………………………………………………………………………..……………….
Thời gian thực tập:  Từ ngày……………..………đến ngày………………..…………………
 

Tuần Thời gian
(từ ngày- đến ngày)
Nội dung thực tập HSSV kí tên Giáo viên HD
Thứ        
Thứ        
Thứ        
Thứ        
Thứ        
Thứ        

 

 

 

 

 

Nhận xét trong 01 tuần của giáo viên hướng dẫn thực tập:
 
…………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày ……tháng ….. năm 201…
                                                                                                                                                                                                                                  GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 
                                                                                                                                   (ký, ghi rõ họ tên)                                       
 
Tải mẫu ở đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.