TỔNG HỢP NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2017

Description: TỔNG HỢP NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2017. TT Danh mục tài liệu ôn tập 1 .Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước (không bao gồm các Điều: 4, 5, 8, 13, 14, 20, 35)

 TỔNG HỢP NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2017. TT  Danh mục tài liệu ôn tập


1 .Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước (không bao gồm các Điều: 4, 5, 8, 13, 14, 20, 35)


2Chương I và Chương V của Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.


3 Thông tư 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.


4 Phần A; Mục II, III phần B; mục III phần C Điều 1, Quyết định số 4761/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Thanh Hóa.

5 Các Khoản 1, 2, 4, 7, 11, 12, 13 Mục I; Mục IV; Mục V Phần thứ nhất “Quy định chung” của Quyết định 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành “Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã”.


6 Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24/02/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn.


7 Thông tư 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Liên Bộ Tài chính – Nội vụ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.


Nguồn tin: Sở Tài chính, Tác giả: Lê Thị Hồng Nhung - Chuyên viên Phòng Quản lý tài sản công - Giá cả
Nội dung chính
  Mới hơn
  Cũ hơn
  Cũ hơn
  Next Post
  Ý kiến bạn đọc:
  Với các bài đăng lại, tác giả sẽ sớm cập nhập nguồn hoặc xóa bỏ nếu nhận được yêu cầu từ chính tác giả!- trân trọng cám ơn!
  Xem nhiều cùng chủ đề: