Công thức tính bảo hiểm thất nghiệp một lần

E nghỉ việc ở cơ quan e chính thức đc 13 tháng rồi. Giờ e muốn rút tiền Bảo Hiểm #1_lần thì thủ tục như thế nào ạ? Các bác nhìn quá trình e đóng, nếu rút thì sẽ được bao nhiêu ạ?

Theo cách tính của mình thì:

-Từ T11/2013 đến T12/2013: 2.650.000 x 2 tháng = 5.300.000
– Từ 1/2014 đến 12/2014: 3.000.000 x 12 tháng = 36.000.000
-Từ 1/2015 đến 12/2015: 3.750.000 x 12 tháng = 45.000.000
-Từ 1/2016 đến 5/2017: 4.150.000 x 17 tháng = 70.550.000
Tổng số tháng đóng BH là: 2+12+12+17=43 tháng
Tổng số tiền lương đóng là: 5.300.000+36.000.000+45.000.000+70.550.000=156.850.000
Lương bình quân là 156.850.000/43=3.647.674
Trước 2014 trợ cấp mỗi năm nhân hệ số 1,5 nhưng bạn có 2 tháng lẻ nên đc hắt sang tính cùng các tháng lẻ sau 2014.
Vậy từ năm 2014 đến năm 2016 bạn đc: 3.647.674 x 3 năm x hệ số 2 = 21.886.047
2 tháng của năm 2013 + 5 tháng của 2017 = 7 tháng tính tròn 1 năm được: 3.647.674 x 1 năm x hệ số 2 = 7.295.349
Tổng bạn được 29.181.395

Thông tin thêm:

1. Về bảo hiểm thất nghiệp 

Theo Điều 50 Luật Việc làm 2013

“Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp…”

Khoản 3 Điều 39 Nghị định 28/2015/ND-CP hướng dẫn Luật việc làm và bảo hiểm thất nghiệp quy định:

‘’3. Thời gian người lao động thực tế làm việc theo các hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với người sử dụng lao động mà không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp thì được tính để xét hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật lao động hiện hành hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về viên chức.’’

Do đó, thời gian người lao động đang hưởng chế độ thai sản thì vẫn được tính là thời gian làm việc để trả trợ cấp thôi việc theo đúng quy định của pháp luật.

Theo thông tin bạn cung cấp, 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp của bạn bao gồm: tháng 2/2016; tháng 1/2016; tháng 12/2015; tháng 11/2015; tháng 10/2015; tháng 9/2015.

Bạn có thể được hưởng số tiền bảo hiểm thất nghiệp = 60%  x bình quân 6 tháng tiền lương từ tháng 9/2015 đến tháng 2/2016.

2. Về bảo hiểm xã hội

Theo thông tin bạn cung cấp, chúng tôi hiểu bạn không muốn bảo lưu bảo hiểm xã hội. Trường hợp của bạn sau 1 năm nghỉ việc có thể nhận bảo hiểm xã hội 1 lần theo  Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội bắt buộc:

Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội màchưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

c) Ra nước ngoài để định cư;

d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều này không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này.

4. Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội.

5. Hồ sơ, giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại Điều 109 và các Khoản 3, 4 Điều 110 của Luật Bảo hiểm xã hội.”

Hiện tại bạn chưa đủ điều kiện để thanh toán bảo hiểm 1 lần sau 1 năm nghỉ việc bạn sẽ đủ điều kiện nhận bảo hiểm.

Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định:

“1. Bảo hiểm xã hội một lần được thực hiện theo quy định tại Điều 60 của Luật bảo hiểm xã hội, Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động và Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại Điều 62 của Luật bảo hiểm xã hội, Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và Điều 20 Thông tư này. Trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định chưa đủ số năm cuối quy định tại khoản 1 Điều 20 của Thông tư này thì tính bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của từng thời kỳ, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP. Việc tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được thực hiện như người lao động không được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, sau đó trừ đi số tiền nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính bằng tổng số tiền Nhà nước hỗ trợ của từng tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mức hỗ trợ của từng tháng được tính theo công thức sau:

Số tiền Nhà nước hỗ trợ tháng I = 0,22 x Chuẩn nghèo khu vực nông thôn tại tháng I  x Tỷ lệ hỗ trợ của nhà nước tại tháng i

4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

….
5. Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội. Việc điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần căn cứ vào thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội.
….”

Căn cứ trên thông tin bạn cung cấp, số năm bạn đóng bảo hiểm được tính như sau:

Từ tháng 07/2012 đến tháng 12/2013 được tính đóng trước năm 2014 được làm tròn 2 năm

Từ tháng1/2014 đến 3/2016, được là tròn là 2,5 năm

Tổng số tiền bảo hiểm 1 lần bạn được thanh toán được được tính theo công thức:

Số tiền bảo hiểm 1 lần được hưởng = 1,5 tháng x 2 năm + 2 tháng x 2,5 năm x Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.