Danh mục các tài liệu ôn thi công chức Xã , Phường chính thức - Link download nhanh- trực tiếp

Description: Danh mục các tài liệu ôn thi công chức Xã , Phường chính thức - Link download nhanh- trực tiếp được sứu tầm từ website của Sở Nội vụ Hà Nội và Sở Nội - vụ Quảng Ngãi. Tài liệu này các bạn bám sát để ôn tập. Đừng mua tràn lan trên mạng làm gì cho phí tiền


Danh mục các tài liệu ôn thi công chức Xã , Phường chính thức - Link download nhanh- trực tiếp được sứu tầm từ website của Sở Nội vụ Hà Nội và Sở Nội - vụ Quảng Ngãi. Tài liệu này các bạn bám sát để ôn tập. Đừng mua  tràn lan trên mạng làm gì cho phí tiền

Tài liệu ôn tập sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên năm 2017

Thực hiện Quyết định số 82129/QĐ-HĐKTSH ngày 15/11/2017 của Hội đồng Kiểm tra, sát hạch năm 2017, Sở Nội vụ- Thường trực Hội đồng thông báo nội dung, tài liệu ôn tập sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên năm 2017 đã được phê duyệt.

Đề nghị người dự tuyển căn cứ Danh mục mã chuyên ngành theo vị trí việc làm đã được thông báo (tại Thông báo số 2847/TB-HĐKTSH ngày 08/11/2017 của Hội đồng Kiểm tra, sát hạch về Danh sách đủ điều kiện, không đủ điều kiện và lịch tổ chức sát hạch để tuyển dụng vào công chức năm 2017 đối với người có kinh nghiệm 05 năm công tác), sử dụng tài liệu tại các phụ lục kèm theo Quyết định 82129/QĐ-HĐKTSH ngày 15/11/2017 của Hội đồng Kiểm tra, sát hạch năm 2017 để ôn tập.

Quyết định 82129/QĐ-HĐKTSH

Phụ lục số 1

Tài liệu kiến thức chung

Phụ lục số 2

Chuyên ngành SH01.1

Chuyên ngành SH01.2

Chuyên ngành SH02.1

Chuyên ngành SH02.2

Chuyên ngành SH03.1

Chuyên ngành SH03.3

Chuyên ngành SH03.4

Chuyên ngành SH03.5

Chuyên ngành SH04.1

Chuyên ngành SH05.1

Chuyên ngành SH05.2

Chuyên ngành SH05.3

Chuyên ngành SH05.4

Chuyên ngành SH06.1

Chuyên ngành SH06.2

Chuyên ngành SH07.1

Chuyên ngành SH08.1

Chuyên ngành SH08.2

Chuyên ngành SH08.3

Chuyên ngành SH09.1

Chuyên ngành SH10.1

Chuyên ngành SH10.2

Chuyên ngành SH11.1

Chuyên ngành SH11.2

Chuyên ngành SH12.1

Chuyên ngành SH13.1

Chuyên ngành SH13.2

Chuyên ngành SH14.2

Chuyên ngành SH15.1

Chuyên ngành SH16.1

Chuyên ngành SH17.1
Link gốc' http://sonoivu.hanoi.gov.vn/chi-tiet-tim-kiem/-/view_content/2112557-noi-dung-tai-lieu-on-tap-ky-sat-hach-vao-cong-chuc-khong-qua-thi-tuyen-va-xet-chuyen-can-bo-cong-chuc-cap-xa-thanh-cong-chuc-cap-huyen-tro-len-nam-201.html

​* DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2017​​​


​* DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2017​​

I. TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN KIẾN THỨC CHUNG​

II. TÀI LIỆU ÔN TẬP CÁC MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH:

1. Ngành Công Thương: Mã ngành COTH​

2. Ngành Giao thông vận tải: Mã ngành GITH​

3. Ngành Kế hoạch và Đầu tư: Mã ngành KEHO​

4. Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội: Mã ngành LADO​

5. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Mã ngành NONG​

6. Ngành Nội vụ: Mã ngành NOVU​

7. Ngành Khoa học và Công nghệ: Mã ngành KHHO​

8. Ngành Tài chính, kế toán: Mã ngành TACH​

9. Ngành Tài nguyên và Môi trường: Mã ngành TANG​

10. Ngành Tư pháp: Mã ngành TUPH​

11. Ngành Thanh tra: Mã ngành THTR​

12. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Mã ngành VAHO​

13. Văn phòng HĐND, UBND: Mã ngành VAPH​

14. Ngành Xây dựng: Mã ngành XADU​

15. Ngành Công nghệ thông tin: Mã ngành CNTT​

Link gốc' http://www.quangngai.gov.vn/vi/sonv/Pages/qnp-tailieuontapthicong-qnpnd-669-qnpnc-38-qnpsite-1.html#
Mới hơn
Cũ hơn
Cũ hơn
Next Post

Ý kiến bạn đọc:

Với các bài đăng lại, tác giả sẽ sớm cập nhập nguồn hoặc xóa bỏ nếu nhận được yêu cầu từ chính tác giả!- trân trọng cám ơn!

Xem nhiều cùng chủ đề: