Thông tin tuyển dụng công chức 2018 tháng 1 mới nhất hiện nay – phần 2

Thông tin tuyển dụng công chức 2018 tháng 1 mới nhất hiện nay – phần 2. Share từ bài viết của group tuyển công chức, tuyển công chức 2018 với nhiều tin mới cuối năm tết Âm Lịch gửi tới mọi người. Mình có biên soạn và gửi lại link chính xác.
Thông tin tuyển dụng công chức 2018 tháng 1 mới nhất hiện nay - phần 2

Thông tin tuyển dụng công chức 2018 tháng 1 -phần 2

– UBND tỉnh Phú Yên thông báo tuyển dụng 195 công chức năm 2017: http://sonoivu.phuyen.gov.vn/wps/portal/sonoivu/

– UBND huyện Tân Uyên, Lai Châu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018: http://tanuyen.laichau.gov.vn/…/thong-bao-tuyen-dung-cong-c…

– Bệnh viện Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt An Giang tuyển dụng viên chức ở đây

– Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2018: https://www.sonoivu.haugiang.gov.vn/…/thong-bao-tuyen-dung-…

– Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế tuyển dụng cán bộ: http://vncdc.gov.vn/…/thong-bao-tuyen-dung-can-bo-lam-viec-…

– UBND tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng 513 bác sĩ: http://www.quangninh.gov.vn/So/soyte/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=2519
– Thành phố Hải Phòng tuyển dụng viên chức bệnh viện Y học và Trung tâm Y tế Ngô Quyền: http://soytehaiphong.gov.vn/Default.aspx?sname=soytehpg&sid=1283&pageid=30606

– Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2017: http://benhvientinh.quangtri.gov.vn/vi/news/tuyen-dung/thong-bao-tuyen-dung-dot-1-nam-2017-199.html

– UBND tỉnh Quảng Bình tuyển dụng tại nhiều đơn vị trực thuộc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/thong-tin-tuyen-dung.htm

– UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2018: http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonv/Pages/Thong-ba%CC%81o-tuye%CC%89n-du%CC%A3ng-cong-chu%CC%81c-ti%CC%89nh-Ninh-Thua%CC%A3n-nam-2018.aspx

– Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2018: http://svhttdlquangtri.gov.vn/Th%C3%B4ng-b%C3%A1o

– UBND huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2017: http://www.haiphong.gov.vn/Portal/Detail.aspx


– Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn thông báo tuyển dụng: http://congdoan.vn/tin-tuc/chi-dao-cua-tld-519/thong-bao-tuyen-dung-332123.tld

– UBND TP.Mỹ Tho, Tiền Giang tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2017-2018: http://mytho.tiengiang.gov.vn/chi-tiet-tin/?/Thong-bao-ve-viec-xet-tuyen-vien-chuc-va-xet-tuyen-dac-cach-vien-chuc-su-nghiep-giao-duc-va-dao-tao-thanh-pho-M%E1%BB%B9-Tho-nam-hoc-2017—2018/7993443

– UBND Quận Hải An, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2017: http://www.haiphong.gov.vn/Portal/Detail.aspx?Organization=QHA&MenuID=1059&ContentID=128882

– UBND Quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2018: http://ngoquyen.gov.vn/tin-noi-bat/-/view_content/1276912-thong-bao-ve-viec-thay-doi-dia-diem-thi-tuyen-va-danh-muc-tai-lieu-on-tap-thi-tuyen-cong-chuc-phuong-nam-2017.html

– Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tuyển dụng năm 2018: http://bvpnt.org.vn/…/Tin-tuc/Thong-bao-tuyen-dung-2018-307/

– Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2018: http://sotnmt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/2018-1-23/So-Tai-nguyen-va-Moi-truong-Xet-tuyen-vien-chuc-vab6agaq.aspx

– Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang tuyển dụng viên chức: http://skhcn.kiengiang.gov.vn/thong-bao/chitiet/3533/ke-hoach-thi-tuyen-vien-chuc-2017

– UBND thành phố Tam Kỳ, Quảng Ngãi thông báo tiếp nhận viên chức giáo viên: http://noivu.tamky.gov.vn/Default.aspx?tabid=109&NewsViews=386

– Viện Trần Nhân Tông, ĐHQG Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2018: https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C1667/N21706/Vien-Tran-Nhan-Tong-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2018.htm

Nguồn: Page tuyển chông chức

Thông tin tuyển dụng công chức 2018 tháng 1 -phần 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.