Đề thi thử tự luận công chức thuế vòng 2-đề ôn tự luận số 3-ôn thi công chức thuế 2016, 2017

Description: Đề thi thử tự luận công chức thuế vòng 2-đề ôn tự luận số 3- các bài về thuế thu nhập doanh nghiệp- ôn thi công chức thuế 2016, 2017

Đề thi thử tự luận công chức thuế vòng 2-đề ôn tự luận số 3- các bài về thuế thu nhập doanh nghiệp- ôn thi công chức thuế 2016, 2017.
1. Ban quản trị quyết định chỉ post đề bài và sẽ post một vài lời giải. Lưu ý: Đề ôn thi thuế sát đã có- và chỉ dành cho những người chăm chỉ giải bài
#GHI NHỚ: Sẽ có rất nhiều đề trước khi tôi post tài liệu chính! Chỉ bạn nào chăm chỉ giải các đề tôi mới share! Thời gian share là trước ngày thi vòng 2 khoảng 3-5 hôm!Bài số 1

Tại 1 DN trong năm tính thuế TNDNv2015 có tài liệu sau (ĐVT: trđ)1. Thuế TNDN phải nộp DN tự xác định :7.500
2. Trong số chi phí DN kê khai để trừ khi xác định TN có một số khoản như sau:
- Trích khấu hao xe ô tô đưa đón NLĐ trích theo đúng quy định của pháp luật: 60
- Chi mua Bảo hiểm nhân thọ cho NLĐ không ghi cụ thể mức và điều kiện hưởng trong hợp đồng lao động và mọi văn bản có liên quan khác của DN: 100
- Chi tài trợ thi Olympic tin học của 1 trường đại học công lập có chừng từ hợp pháp: 20
- Chi thưởng sáng kiến (DN không tổ chức hội đồng nghiệm thu sáng kiến): 60
- Chi nộp phạt Vi phạm hành chính có biên lai thu phạt của CQNN có thẩm quyền: 60
- Chi phí vật tư bị hư hỏng do hết hạn sử dụng có đủ hóa đơn mua hàng hóa hợp pháp, có biên bản xác định số lượng và giá trị vật tư bị hư hỏng nhưng không có Bản tường trình vật tư hư hỏng do hết hạn sử dụng gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp: 80
Các khoản chi phí còn lại được trừ theo quy định của PL
3. DN đã tự xác định các khoản thu nhập sau thuộc diện được miến thuế TNDN:
- TN từ thực hiện dịch vụ phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng: 150
- TN từ 1 hợp đồng nghiên cứu khoa học: 200 (đây là năm thứ 4 có TN từ hợp đồng này)
YÊU CẦU: Tính thuế TNDN phải nộp trong năm
Biết rằng: Mức thuế suất thuế TNDN áp dụng đối với DN này : 20%, các khoản chi đều thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của PL

Bài số 2


Tại một Công ty cổ phần kinh doanh vận chuyển khách nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ trong năm tính thuế có tài liệu sau: (đơn vị tiền: triệu đồng):
1) Doanh thu tiêu thụ sản phẩm: 30.000
2) Chi phí tính TNCT do doanh nghiệp kê khai đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và thanh toán không dùng tiền mặt (trừ những trường hợp được lưu ý trong mục 3 dưới đây):
26.000. Trong đó:
- Khấu hao TSCĐ ô tô 5 chỗ ngồi tương ứng với nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng: 200
- Thưởng nhân ngày thành lập DN cho người lao động trong doanh nghiệp: 100
- Chi trả lãi vay ngân hàng đối với khoản vay dùng để góp vốn điều lệ vào công ty CDF: 200
- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành doanh nghiệp: 120
- Ủng hộ xây nhà đại đoàn kết theo quy định của pháp luật: 300
- Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật: 140
- Thuế GTGT phải nộp và đã nộp: 250
- Chi mua trang phục tập luyện cho lực lượng tự vệ công ty: 120
- Các khoản chi còn lại được trừ khi xác định TNCT
3) Một số lưu ý về các khoản chi đã kể trên:
- Khoản tiền thưởng nhân ngày thành lập DN không được ghi trong hợp đồng lao động nhưng được ghi cụ thể mức và điều kiện hưởng trong Quy chế tài chính của DN.
- Khoản chi thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật có quyết định khen thưởng của Giám đốc DN nhưng không có Biên bản họp của Hội đồng nghiệm thu sáng kiến.
Khoản chi mua trang phục tập luyện cho lực lượng tự vệ được thanh toán bằng tiền mặt.
4) Các khoản thu nhập khác:
- Thu nhập từ hoạt động liên kết kinh tế trong nước: 200 (được chia từ thu nhập trước khi nộp thuế TNDN)
- Tiêu thụ phế phẩm thu được 150, chi phí thu hồi 18, chi phí tiêu thụ 12 Yêu cầu:

1. Tính thuế TNDN phải nộp năm 2015. Biết rằng, doanh nghiệp áp dụng thuế suất thuế TNDN ở mức 22% và cổ đông đã góp đủ vốn điều lệ.
2. Giả sử tổng số thuế TNDN mà doanh nghiệp tạm nộp 4 quý năm 2015 là 400 triệu đồng. Số thuế còn phải nộp sau quyết toán thuế năm đã được nộp vào ngày 31/3/2016. Hãy xác định số tiền chậm nộp thuế TNDN của doanh nghiệp này

Bài số 3Một DN trong năm tính thuế năm 2015 có tài liệu sau:
- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chưa VAT: 2.000trđ
- Chi phí phân bổ cho số sản phẩm tiêu thụ 1.500trđ. Trong đó:
+ Chi xử lý nước thải: 100trđ
+ Chi đầu tư xây dựng nhà để kho: 300tr
+ Chi tiền thuê địa điểm bán hàng trong 3 năm: 30tr
+ Chi ủng hộ đoàn thanh niên của DN: 20tr
+ Chi ủng hộ hội phụ nữ địa phương: 10tr
- Thu nhập được chia từ hoạt động liên doanh trong nước (chưa nộp thuế TNDN tại nơi góp vốn): 100 trđ
- Thu nhập từ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư tài khoản Nợ phải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính 100tr
- Biết rằng doanh thu năm 2014 là 18 tỷ. Các khoản chi đều có chứng từ hợp pháp và thanh toán không dùng tiền mặt. Các khoản chi khác đều được trừ theo quy định.
Tính thuế TNDN phải nộp.


Bài số 4


Một DN trong năm tính thuế 2015 có tài liệu sau:
- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chưa VAT: 5.000trđ
- Chi phí phân bổ cho sản phẩm tiêu thụ: 2.500trđ, trong đó:
+ Khấu hao của 1 TSCĐ trong thời gian 9 tháng dừng do sản xuất mùa vụ là 300trđ
+ Chi tài trợ cho hội cựu chiến binh địa phương: 10tr
+ Trích dự phòng nợ phải thu khó đòi: 100trđ
+ Chi đào tạo tay nghề cho công nhân: 200trđ
+ Chi họp mặt giao lưu cuối năm giữa các nhân viên trong công ty: 20tr
+ Chi đầu tư xây dựng nhà ăn giữa ca: 400tr
+ Chi nộp tiền chậm nộp tiền thuế: 10trđ
+ Chi nộp thuế môn bài: 3trđ
- Thu nhập được chia từ hoạt động liên doanh trong nước (đã nộp thuế TNDN tại nơi góp vốn): 300trđ
- Thu nhập từ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư tài khoản tiền gửi bằng ngoại tệ cuối năm tài chính 100tr


- Thu nhập từ một hoạt động thực hiện dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp 100 tr. Đây là năm thứ hai có thu nhập
- Doanh nghiệp áp dụng theo mức thuế suất phổ thông. Trong năm không phát sinh nợ quá hạn nào. Số dư trên tài khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi tại thời điểm khóa sổ kế toán năm bằng không. Các khoản chi đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và thanh toán không dùng tiền mặt. Các chi phí còn lại đều được trừ theo quy định của PL.
Tính thuế TNDN phải nộp.

Bài số 5


Một DN vận tải khách trong năm tính thuế 2015 có tài liệu sau:
- Doanh thu bán hàng chưa VAT: 5.000tr
- DN kê khai chi phí tính thuế TNDN là 4.000tr, trong đó:
+ Chi khấu hao xe ô tô chở người 7 chỗ ngồi phần ứng với nguyên giá vượt trên 1 tỷ 6 là 200tr
+ Trích trước sửa chữa lớn tài sản cố định 500 triệu đồng, thực tế chi 350 triệu đồng
+ Chi hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của Đảng bộ doanh nghiệp: 25tr, khoản chi này chi bằng tiền mặt.
+ Chi ủng hộ phong trào thể thao địa phương: 10tr
+ Chi đầu tư xây dựng 1 sân tennis: 300tr
+ Chi hỗ trợ nhân viên đi nghỉ mát có chừng từ hợp pháp: 200tr
+ Thuế GTGT theo ppkt phải nộp và đã nộp: 100tr
+ Chi phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 80tr
- Thu từ tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 100tr
- Thu nhập từ hoạt động liên doanh trong nước (đã nộp thuế TNDN tại nơi góp vốn): 200tr
- Thu từ khoản nợ khó đòi đã xóa này đòi được 50tr
Tính thuế TNDN phải nộp. Biết rằng doanh thu năm 2014 của doanh nghiệp là 25 tỷ.

Bài số 6


1 DN tư nhân sản xuất hàng hóa nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong năm tính thuế 2015 có số liệu sau (ĐVT triệu đồng):
1. Doanh thu bán hàng (chưa thuế GTGT): 18.000
2. Chi phí phân bổ cho doanh thu tiêu thụ: 12.000 (có hóa đơn chứng từ theo quy định, thanh toán qua NH), trong đó:
+ Khấu hao TSCĐ: 3.000, trong đó: khấu hao xe ô tô đưa đón công nhân: 500, khấu hao thiết bị sản xuất: 600 (được khấu hao bằng 3 lần mức khấu hao theo quy định, thiết bị sản xuất được phép khấu hao nhanh)
+ Chi đào tạo lại lao động theo chế độ: 50
+ Phạt vi phạm hành chính: 100, phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 50
+ Tiền lương của chủ DN: 100
+ Ủng hộ đồng bào bị thiên tai: 150
+ Lãi vay vốn SXKD (vay của công nhân viên với lãi suất 12%/năm): 240
+ Thuế, phí phải nộp ngân sách: Thuế môn bài và tiền thuê đất: 100, phí và lệ phí khác đã nộp ngân sách: 50, thuế TNCN: 20 (tiền lương phải trả trên HĐ không bao gồm thuế TNCN), thuế GTGT phải nộp: 60
+ Các chi phí còn lại được trừ theo quy định
3. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán sau khi đã trừ chi phí liên quan là 300
Thu nhập từ hoạt động liên doanh trong nước là 200 (đây là thu nhập sau khi đã nộp thuế tại nơi góp vốn với thuế suất 10%)
Nhận được 300 từ hoạt động kinh doanh ở nước ngoài chuyển về, đây là khoản thu nhập còn lại sau khi đã nộp thuế ở nước ngoài với thuế suất 20%, nước này chưa ký Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần với Việt Nam
Yêu cầu:
1. Xác định số thuế TNDN phải nộp trong năm, biết thuế suất thuế TNDN là 22%, lãi suất cơ bản do NH nhà nước công bố là 7%/năm
2. Xác định thuế TNDN phải nộp biết rằng doanh thu từ bán hàng hóa năm trước của DN là 19.000
3. Giả sử sản phẩm DN sản xuất thuộc diện áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% và giảm 50% số thuế phải nộp trong năm tính thuế, hãy xác định thuế TNDN phải nộp.

Mới hơn
Prev Post
Cũ hơn
Next Post

Ý kiến bạn đọc:

Với các bài đăng lại, tác giả sẽ sớm cập nhập nguồn hoặc xóa bỏ nếu nhận được yêu cầu từ chính tác giả!- trân trọng cám ơn!

Bài viết liên quan: