Đề thi thử tự luận công chức thuế vòng 2- đề ôn tự luận số 1- ôn thi công chức thuế 2016, 2017

Description: Đề thi thử tự luận công chức thuế vòng 2-đề ôn tự luận số 1- các bài về thuế thu nhập doanh nghiệp. Đề ôn thi thuế sát đã có- và chỉ dành cho những người chăm chỉ giải bài

Đề thi thử tự luận công chức thuế vòng 2-đề ôn tự luận số 1- các bài về thuế thu nhập doanh nghiệp- ôn thi công chức thuế 2016, 2017. Hi Cả nhà. Sau khi đã bàn bạc thống nhất với người share đề, nhắm giúp group mình có kết quả thi cao hơn vòng 1. Ban quản trị quyết định chỉ post đề bài và sẽ post một vài lời giải. Lưu ý: Đề ôn thi thuế sát đã có- và chỉ dành cho những người chăm chỉ giải bài
#GHI NHỚ: Sẽ có rất nhiều đề trước khi tôi post tài liệu chính! Chỉ bạn nào chăm chỉ giải các đề tôi mới share! Thời gian share là trước ngày thi  vòng 2 khoảng 3-5 hôm!
Đề thi thử tự luận công chức thuế vòng 2- đề ôn tự luận số 1- ôn thi công chức thuế 2016, 2017

Bài  số 1 thuế thu nhập doanh nghiệp

Một DN nhà nước sản xuất trong năm tính thuế TNDN 2015 có các tài liệu sau:
1. DT bán hàng chưa VAT: 7.200triệu.
2. Chi mua vật tư chưa có VAT là 4.500 triệu
3. Khấu hao TSCĐ theo chế độ quy định: 1.100 triệu
4. Các khoản chi cho con người:
+ Tiền lương, tiền công phải trả cho NLĐ : 200 triệu, đã trả 160 triệu hết thời hạn nộp báo cáo quyết toán thuế năm còn nợ NLĐ 40 triệu đồg
+ BHXH, BHYT, KPCĐ phải nộp theo quy định
+ Chi cho nghỉ mát: 20 triệu
5. Chi cho hoạt động đầu tư XDCB: 75 triệu đồng
6. Vật tư tồn kho đầu năm: 200 triệu. Vật tư tồn kho cuối năm 100 triệu
7. Các khoản chi khác 100 triệu ( trong đó có số VAT được khấu trừ là 5 triệu)
8. Các khoản thuế, phí khác phải nộp trong năm
- Thuế môn bài: 3 triệu
- Thuế đất 2,5 triệu
- Phí giao thông 1 triệu ( trong đó có 0,2 triệu là tiền phạt vi phạm giao thông phát hiện sau khi đã hạch toán vào phí giao thông)
9. Thuế suât của các loại thuế
- Thuế suất thuế TNDN: 22%
10. DN không được ưu đãi, không được miễn thuế giảm thuế và thực hiện đầy đủ chứng từ hóa đơn, sổ sách kế toán. Hàng hóa bán ra của DN chịu VAT. Hóa đơn mua vào, bán ra đều là hóa đơn ghi đúng theo chế độ. (DN có xây dựng định mức tiêu hao vật tư, thông báo định mức tiêu hao vật tư với cơ quan thuế theo chế độ quy định- Hồi bài tập áp thông tư 123/2012/TT-BTC thì cần điều kiện này ). DN có trích quỹ dự phòng tiền lương phải trả theo chế độ quy định
YÊU CẦU:
Tính số thuế TNDN mà DN phải nộp trong năm


Bài 2 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

Cty kinh doanh thương mại trong năm tính thuế 2015 có số liệu như sau: (Đvt: tr.đ): I/ DT tính thuế: 4500
II/ Số liệu DN hạch toán như sau:
1. Tổng chi phí hoạt động KD: 3800, trong đó:
- Trị giá mua của hàng bán ra: 2500
- Chi ủng hộ phong trào thể thao địa phương: 317,5
- Chi phạt VP chế độ an toàn lao động: 50
- Chi trả lãi vay cá nhân NV: 120 (Vốn vay: 500, lãi suất 2%/tháng)
- Chi tiền vi phạm HĐKT với nhà cung cấp: 100
- Phạt chậm nộp tiền thuế: 20
- Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ: 150
2. Cty được đối tác thưởng 100 tr do mua hàng đạt doanh số lớn
3. Thu tiền phạt khách hàng vi phạm HĐKT: 150
4. Cho thuê tài sản 120, chi phí khấu hao, duy tu, bão dưỡng tài sản 30
5.. Cty nhận được tiền TN từ đầu tư SXKD ra nước ngoài (sau khi đã nộp thuế tại nước ngoài với thuế suất 15%): 1.700
6. Lỗ năm trước chuyển sang: 200
Biết năm 2015 lãi suất cơ bản NHNN công bố 12%/ năm. Doanh thu năm 2014 là 20 tỷ. Xác định thuế TNDN Cty phải nộp


Bài 3: Thuế thu nhập Doanh nghiệp

Một DN kinh doanh XK, NK trong năm tính thuế có tài liệu sau:
- Doanh thu tính thuế: 400 tỷ đồng
- Chi phí kinh doanh phân bổ cho doanh thu tiêu thụ trong năm:
• Khấu hao TSCĐ: 30 tỷ đồng trong đó: khấu hao của kho hàng đã khấu hao hết nhưng vẫn đang sử dụng: 200 triệu đồng, khấu hao của xe ô tô đưa đón công nhân trích theo chế độ quy định: 300 triệu đồng
• Giá vốn của hàng bán: 260 tỷ trong đó chi phí vật tư bị hư hỏng do quá trình sinh hoá tự nhiên nằm trong định mức: 5 tỷ
• Lãi vay vốn công nhân viên để SXKD: 36 tỷ với lãi suất vay 18%/năm
• Tiền lương phải trả người lao động : 24 tỷ; đã trả người lao động tính đến hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm: 20 tỷ
• BHBB và kinh phí công đoàn trích theo tỷ lệ quy định
• Chi nộp các khoản phạt: 1 tỷ đồng, trong đó: phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 800 tr, phạt khai thiếu thuế: 200 tr
• + Chi góp vốn vào 1 trường Đại học công lập: 850 tr
• Các chi phí được trừ khác: 2 tỷ
- Các khoản thu nhập khác:
• Lãi tiền gửi ngân hàng DN nhận được trong năm: 4 tỷ
• Thu phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 700 triệu
• Thu nhập thuần từ thanh lý tài sản: 260 triệu
Xác định thuế TNDN phải nộp trong năm. Biết rằng:
-Doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ. Lãi suất cơ bản do NHNN công bố tại thời điểm vay: 8%/năm
- Doanh nghiệp có trích lập quỹ lương dự phòng ở mức tối đa theo quy định
- Các khoản chi phí của DN đều có đủ hoá đơn chứng từ hợp pháp.
- Thuế suất thuế TNDN = 22%


Bài tập 4- Thuế thu nhập doanh nghiệp

HPC là doanh nghiệp tư nhân được thành lập theo pháp luật Việt Nam đã được 5 năm. Hoạt động của doanh nghiệp trong Giấy phép kinh doanh là sản xuất đồ nhựa gia dụng. Năm tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Số liệu báo cáo trong năm tính thuế của doanh nghiệp như sau:
1- Doanh thu bán hàng (chưa có thuế GTGT): 32.000 triệu đồng.
2- Tổng chi phí phân bổ cho sản phẩm tiêu thụ: 21.085 triệu đồng, trong đó:
- Chi phí khấu hao xe ô tô 24 chỗ ngồi dùng để đưa đón công nhân trích theo đúng chế độ quy định: 10 triệu đồng,
- Chi phí xây dựng nhà để xe của doanh nghiệp: 100 triệu đồng,
- Chi tài trợ học bổng cho sinh viên trường Đại học Kinh tế X theo biên bản ghi nhớ giữa doanh nghiệp và nhà trường: 200 triệu đồng,
- Chi phí tiền lương cho công nhân viên doanh nghiệp theo bảng lương và đã chi trả trong năm: 5.000 triệu đồng, trong đó tiền lương của chủ doanh nghiệp: 1.000 triệu đồng,
- Chi hỗ trợ cho công nhân của doanh nghiệp bị tai nạn: 50 triệu đồng,

- Chi trả lãi vay vốn dùng cho hoạt động SXKD của doanh nghiệp: 5.940 triệu đồng, trong đó trả lãi vay Ngân hàng ADB là: 5.400 triệu đồng, lãi suất 12%/năm, trả lãi cho các cá nhân của doanh nghiệp: 540 triệu đồng, lãi suất 13,5%/năm. Lãi suất cơ bản do NHNN công bố tại thời điểm ký hợp đồng vay là: 7%/năm.
- Chi tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế cho phía đối tác: 200 triệu đồng,
- Tiền ăn giữa ca tại bếp ăn cho nhân viên bình quân 1 triệu đồng/người/tháng. Tổng số thực chi cả năm là: 600 triệu đồng.
3- Các khoản thu nhập khác
- Thu nhập nhận được từ hoạt động kinh doanh ở nước ngoài: 4.200 triệu đồng. Khoản thu nhập này nhận được sau khi đã nộp thuế TNDN ở nước ngoài với mức thuế suất 25%. Quốc gia này chưa ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam.
- Thu nhập từ tiền bồi thường do bên đối tác vi phạm hợp đồng cung cấp nguyên liệu:
1.500 triệu đồng. Yêu cầu:
Tính số thuế TNDN của doanh nghiệp HPC phải nộp trong năm tính thuế. Biết rằng:
- Doanh nghiệp năm trước có doanh thu dưới 20 tỷ đồng và không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.
- Lỗ từ hoạt động SXKD năm trước: 190 triệu đồng.
- Doanh nghiệp đã góp đủ vốn đầu tư theo quy định trong Giấy phép kinh doanh.
- Các khoản chi trên đều có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định.Bài tập 5- thuế thu nhập doanh nghiệp 


Doanh nghiệp ABC sản xuất thiết bị vệ sinh đã thành lập được 10 năm, trong năm 2015 có hoạt động sau:
1- Doanh thu bán hàng (chưa bao gồm thuế GTGT): 50.000 triệu đồng,
2- Chi phí phân bổ cho số sản phẩm tiêu thụ trong năm doanh nghiệp xác định là: 35.000 triệu đồng,
trong đó:
- Chi xây dựng nhà xưởng sản xuất: 4.000 triệu đồng,
- Khấu hao TSCĐ trích theo quy định: 5.000 triệu đồng, trong đó khấu hao của nhà để xe của doanh nghiệp: 200 triệu đồng.
- Chi trả lãi vay vốn SXKD cho công nhân viên: 1.200 triệu đồng, lãi suất vay trên Hợp đồng: 12%/năm, lãi suất cơ bản do NHNN Việt Nam công bố tại thời điểm ký hợp đồng vay là: 7%/năm.

- Chi tài trợ học bổng cho sinh viên trường Đại học X: 50 triệu đồng,
- Chi hỗ trợ cho công nhân của doanh nghiệp gặp khó khăn đột xuất: 100 triệu đồng,
- Chi tài trợ cho các cơ quan, đoàn thể tại địa phương trên địa bàn: 1.250 triệu đồng (có đủ phiếu thu của cơ quan, đoàn thể).
- Các khoản chi còn lại được trừ theo quy định.
3- Thu nhập nhận được từ hoạt động kinh doanh ở nước ngoài: 830 triệu đồng. Đây là khoản thu nhập còn lại sau khi nộp thuế TNDN ở nước ngoài với thuế suất 17%, nước này chưa ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam.
Yêu cầu:
Xác định thuế TNDN của doanh nghiệp ABC phải nộp trong năm 2014, biết:
- Năm 2014, doanh nghiệp có doanh thu dưới 20 tỷ đồng.
- Doanh nghiệp ABC đã góp đủ vốn điều lệ, các khoản chi của doanh nghiệp có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thanh toán không dùng tiền mặt theo đúng quy định của pháp luật thuế.
- Doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN.

Nguồn: sưu tầm

#Các tải tài liệu về xem ở đây
Mới hơn
Prev Post
Cũ hơn
Next Post

Ý kiến bạn đọc:

Với các bài đăng lại, tác giả sẽ sớm cập nhập nguồn hoặc xóa bỏ nếu nhận được yêu cầu từ chính tác giả!- trân trọng cám ơn!

Bài viết liên quan: