Các bài tập mẫu về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân

Description: Ôn thi công chức thuế 2016: Các bài tập mẫu về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng để ôn thi công chức thuế 2016.

Các bài tập mẫu về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng để ôn thi công chức thuế 2016. Gửi tới mọi người trong đợt ôn thi công chức thuế lần này. Chúc mọi người ôn thi cho tốt nhé
Các bài tập mẫu về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân

I.Thuế TNDN

Đề bài
Một doanh nghiệp kinh doanh thương mại trong năm 2016 có số liệu kê khai tính thuế TNDN như sau: (đơn vị tính: triệu đồng)
1. Doanh thu tính thuế TNDN: 36.000tr
2. Tổng chi phí DN kê khai: 25.000; trong đó:
- Giá vốn của hàng hóa bán ra: 15.000
- Chi trả lãi tiền vay vốn vay  của các cổ đông cao hơn 150%  mức lãi suất do ngân hàng nhà nước công bố là 200tr
- Chi trả tiền chậm nộp thuế  là 20 tr
- Các khoản chi phí khác của DN đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và các khoản chi còn lại đều đủ điều kiện được trừ.
3. Thu nhập từ thanh lý tài sản của DN là 200 tr
4. Doanh nghiệp còn nhận được thu nhập do đầu tư ra nước ngoài 450 tr sau khi nộp thuế TNDN theo quy định của luật thuế TNDN tại nước đầu tư là  50 tr
6. Kỳ tính thuế của DN được xác định theo năm dương lịch.
Yêu cầu:
1. Xác định thuế TNDN phải nộp trong năm tính thuế? biết  rằng trong năm DN không đc miễn giảm thuế TNDN
1. Thời gian tạm nộp thuế TNDN của quý 1/năm 2016  và thời gian nộp thuế TNDN theo quyết toán thuế TNDN  năm  là lúc nào .

Làm bài:
1. Xác định chi phí quảng cáo tiếp thị, khuyến mãi đc trừ khi tính thu nhập chịu thuế: Đơn vị tính tiền: triệu đồng
Các khoản chi phí không được trừ theo quy định của luật Thuế TNDN:
- Chi trả lãi tiền vay vốn  vay  của các cổ đông cao hơn 150%  mức lãi suất do ngân hàng nhà nước công bố không được trừ phải loại khỏi chi phí doanh nghiệp kê khai: 200 trđ
- Chi trả tiền chậm nộp thuế không được trừ phải loại khỏi chi phí doanh nghiệp kê khai: 20 trđ
- Tổng chi phí được trừ chưa kể chi phí quảng cáo tiếp thị, khuyến mãi và giá vốn hàng hóa là: 25 000 – 15 000- 2000- 200 – 20 = 7 780 tr đ
Theo đó chi phí làm căn cứ tính tỷ lệ chi quảng cáo tiếp thị, khuyến mãi là:   7 780 tr đ
- DN hoạt động năm 2016,  nên mức chi quảng cáo tiếp thị, khuyến mãi khống chế tối đa là 15%  sẽ bằng: 7 780  x 15%     = 1.167 <  2000 trđ (theo kê khai của doanh nghiệp).
Vậy chi phí quảng cáo tiếp thị, khuyến mãi đc trừ khi tính thu nhập chịu thuế là:  1.167 trđ
Giải thích cách tính:
- Chi trả lãi tiền vay vốn  vay  của các cổ đông cao hơn 150%  mức lãi suất do ngân hàng nhà nước công bố và Chi trả tiền chậm nộp thuế  là hai khoản chi trong số các khoản chi không được trừ theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp nên phải loại ra khi xác định tổng chi phí được trừ.
-  Vì đây là doanh nghiệp kinh doanh thương mại nên trong tổng chi phí được trừ để xác định mức khống chế không bao gồm giá vốn của hàng bán ra.
- DN hoạt động năm 2016,  nên mức Chi phí quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị được trừ tối đa 15% trên tổng chi phí được trừ chưa kể khoản chi phí quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị
2. Xác định thuế TNDN phải nộp trong năm tính thuế
2.1. TN chịu thuế từ HĐSXKD trong nước:
a) Doanh thu tính thuế: 36.000
b) Chi phí được trừ:
- Chi trả lãi tiền vay vốn  vay  của các cổ đông cao hơn 150%  mức lãi suất do ngân hàng nhà nước công bố không được trừ phải loại khỏi chi phí doanh nghiệp kê khai: 200 trđ
- Chi trả tiền chậm nộp thuế không được trừ phải loại khỏi chi phí doanh nghiệp kê khai: 20 trđ
- Tổng chi phí được trừ chưa kể chi phí quảng cáo tiếp thị, khuyến mãi và giá vốn hàng hóa là: 25 000 – 15 000- 2000- 200 – 20 = 7 780 tr đ
c) Thu nhập chịu thuế khác: 300
d) Thu nhập chịu thuế: 36.000 – 23.947+ 200 = 12.253
e) Do không có thu nhập miễn thuế nên thu nhập chịu thuế bằng thu nhập tính thuế = 12.253 trđ
f) Thuế thu nhập doanh nghiệp phải từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước trong năm tính thuế: 12.253 x 22% = 2.695,66 trđ
2.2. Xác định thu nhập khác phát sinh ngoài Việt nam:
TN  chịu thuế TN bao gồm TN nhận được ở nước ngoài, trường hợp đã nộp thuế ở nước ngoài thì sẽ được trừ đi khi xác định số thuế phải nộp ở Việt nam. Theo đó phải  xác định Thu nhập trước  thuế,  thuế đã nộp ở nước ngoài  để tính  TN chịu thuế, thuế TNDN nộp tại VN
  Thu nhập nhận được do đầu tư ra nước ngoài 450 tr sau khi nộp thuế TNDN theo quy định của luật thuế TNDN tại nước đầu tư là  50 tr, theo đó thu nhập trước thuế là: 450 + 50 = 500 tr
Thuế  TNDN phải nộp theo quy định của luật thuế TNDN việt nam cho khoản thu nhập đầu tư ở  nước ngoài  :
500 x 22%  = 110tr
Số thuế TNDN còn phải nộp tại việt nam cho khoản thu nhập đầu tư ở  nước ngoài: 110 – 50 = 60 trđ
Vậy Thuế TNDN phải nộp trong năm tính thuế:
2.695, 66 + 60   =2.755.66
3.  Thời gian tạm nộp thuế TNDN của quý 1/năm 2016 chậm nhất là ngày thứ 30  của tháng 4/2016  và thời gian nộp thuế TNDN theo quyết toán thuế TNDN  năm  2016  chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày  31/12/2016.   

II. Thuế GTGT


Đề bài 
  Công ty TNHH  Hồng hà , chuyên sản xuất hàng tiêu dùng, thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ,. Trong kỳ tính thuế tháng 04/2016 có tình hình như sau:
1. Mua 5 tấn sợi, giá chưa có thuế giá trị gia tăng  là 250 triệu đồng. thực hiện thanh toán qua NH
2. Mua 01 xe ô tô dưới 9 chỗ, số thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn là 200 triệu đồng. thanh toán qua NH theo chế độ.
3. Mua 05 chiếc quạt điện của Công ty Z , giá chưa có thuế giá trị gia tăng là 1 triệu đồng/chiếc. Do ghi sai thông tin nên người bán trực tiếp tẩy xóa, sửa chữa trên hóa đơn.
4. Mua  lô thuốc nhuộm của  HTX dệt nhuộm, trị giá 110 tr đ, công ty đã thanh toán qua NH và bên bán đã xuất hoá đơn bán hàng  đầy đủ.
Tất cả hàng hoá, vật tư trên đều dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
5. Mua 100 hộp bánh trung thu  với giá chưa có thuế GTGT 800 000 hộp, thanh toán qua NH có hoá đơn GTGT  đầy đủ.
6.   Xuất khẩu 01 lô quần áo cho Công ty M ở nước ngoài, giá xuất là 200.000 USD, có đầy đủ hóa đơn, hợp đồng xuất khẩu và tờ khai hải quan theo quy định.
7. Bán  cho Công ty A ở VN lô  10.000 bộ  quần áo, với giá chưa có thuế giá trị gia tăng là 1 triệu đồng/bộ.
8. Xuất  kho 100 hộp bánh trung thu tặng các cháu  con em trong công ty nhân tết  trung thu theo giá nhập kho mua vào.
Yêu cầu:
1.Anh/Chị hãy tính toán xác định số thuế GTGT phải nộp, giải thích cách xác định.
Biết rằng:
-Thuế suất thuế giá trị gia tăng của các hàng hóa, dịch vụ  mua bán của công ty  là 10%.
- Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố: 1 USD = 23.000 VND
 2. Anh chị cho biết thời gian kê khai và nộp thuế GTGT của tháng 4 /2016

Bài làm
1. Xác định số thuế GTGT phải nộp, giải thích cách xác định:
1.1.  Xác định thuế GTGT đầu ra và giải thích cách xác định:
- Hàng  xuất khẩu áp dụng thuế suất 0% nên không  phải tính thuế GTGT
-  Thuế GTGT của bán  quần áo trong nước :
 1 trđ  x  10 000 bộ   x10%       =  1000 triêu
- Bánh trung thu cho các cháu  thuộc doanh thu cho, tặng  phải kê khai, nộp  thuế GTGT theo giá sản phẩm  tương đương (giá nhập kho):
 Cụ thể:
            - Thuế GTGT  của bánh trung thu:
800 000 đ  x 100 hộp x 10 %   = 8 triệu
    Tông thuế GTGT đầu ra là    1000 tr + 8 tr   = 1008 tr
1.2. Xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ,  giải thích cách xác định:
- Thuế GTGT  của sợi : 250 tr x 10% = 25 tr
- Thuế  GTGT của  xe ô tô dưới 9 chỗ:  số thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn là 200 triệu đồng, tuy nhiên theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thực hiện,  công ty không KD trong lĩnh vực du lịch, vận tải nên chỉ được KT thuế GTGT đầu vào là 160 triệu.
- Thuế GTGT của  05 chiếc quạt điện , Do ghi sai thông tin nên người bán trực tiếp tẩy xóa, sửa chữa trên hóa đơn nên không được khấu trừ.
- Lô hàng thuốc nhuộm, trị giá 110 tr đ, công ty đã thanh toán qua NH nhưng  bên bán  xuất hoá đơn bán hàng  mà không xuất hoá đơn GTGT nên không được KT.
- Thuế GTGT đầu vàoMua 100 hộp bánh trung thu ,  thanh toán qua NH có hoá đơn GTGT  đầy đủ nhưng không tham gia sản xuất hàng chịu thuế GTGT nên dù phải nộp thuế GTGT đầu ra cũng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
 Tông thuế GTGT đầu vào được khấu trừ :
25 r +  160 tr = 185 tr
1.3. Xác định thuế GTGT phải nộp NSNN:
Thuế GTGT phải nộp NSNN = Thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT đầu vào:
1008tr  -  185 tr  =  823 tr đồng
Vậy số thuế GTGT phải nộp là 823 tr đồng
-Thời gian  kê khai thuế GTGT  của tháng 4/2016 l chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng 5/2016
-Thời gian  nộp  thuế GTGT  của tháng 4/2016  là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng 5/2016, nếu ngày 20 là ngày nghỉ thì  ngày nộp thuế là ngày 21/5/2016
       

III.Thuế TNCN


 Tháng 2 năm 2016 chị A làm việc tại  Công ty TNHH Vạn Thành.
- Chị   được nhận  lương tháng 13 của năm 2015 là 12 triêu đ, lương tháng 2  năm 2016  là 17 tr đồng (sau khi đã trừ khoản bảo hiểm bắt buộc).
- Chi còn nhận đươc khoản phụ cấp trách nhiệm 1,3 tr đ, phụ cấp  thu hút khu vực miền núi 0,5 tr/đ.
-Trong tháng  chị làm thêm  ngoài giờ  làm việc  vào ngày Lễ được nhận  tổng số tiền làm thêm giờ 3,6 tr(tiền làm thêm giờ được tính  gấp 3 lần so với tiền làm trong giờ).
- Chi đã đóng góp cho quỹ khuyến học của tỉnh 1,2 triệu đ  (Quỹ được phép thành lập và hoạt động theo đúng chế độ quy định).
- Chị đóng góp cho 1 nhóm  xã hội tự nguyện 1 tr đồng đi làm từ thiện.
- Ngoài  căn nhà đang ở,  năm 2013 chị  mua thêm một căn hộ chung cư của  công ty bất động sản C, đứng tên chủ sở hữu của chị  với  tổng trị giá ghi trên hoá đơn là 1,75 tỷ đ, do không có nhu cầu sử dụng,  tháng 2/2016 chị bán căn hộ với  giá 1,65 tỷ đ
   Biết rằng  Chị  A  có hai con đang  học phổ thông  trung học. Chồng chị nghỉ hưu sớm, có lương hưu 4 tr/đ/tháng
Vợ chồng chị ở cùng mẹ già không có thu nhập nào khác ngoài tiền tiết kiệm nhận lãi 1,5 tr đ/ tháng.
 Yêu cầu: Anh chi hãy tính tiền thuế TNCN phải nộp của chi A  trong tháng  tháng 2 /2016 và giải thích cách tính toán.
Bài làm :
1. Xác định TN chịu thuế và tính thuế TN  từ tiền lương tiền công
1.1 Xác định TN chịu thuế
- Lương tháng thứ 13  năm 2016là 12 triêu đ, nhận trong tháng  2/ 2016 được tính vào TNCT năm 2016.
    -Khoản khoản phụ cấp trách nhiệm  1 tr đ, tính vào thu  nhập chịu thuế
     -Phụ cấp  khu vực miền núi 0,5 tr/đ không tính thu nhập chịu ttuế
     - Tiền làm thêm giờ 3,6 tr: trong đó số tiền 1.2 tr tương ứng 1 lần lương trong giờ  chịu thuế,  hai lần tang thêm 2,4 tr không chịu thuế
.
*TNCT từ TLTC tháng 2/2016 là :
12 r+ 13tr+ 1 Tr  + 1,2 = 27,2 tr
Xác định mức giảm trừ gia cảnh, đóng góp từ thiện .
- Chị được giảm trừ cho bản thân: 9 trđ/tháng
- Giảm trừ cho hai con đi học một người là 3, 6trđ
- Mẹ của chị  có TN từ lãi tiền gửi  tiết kiệm  1,5 tr đ/ tháng nên không được giảm trừ gia cảnh.
-Chồng chị nghỉ hưu sớm, có lương hưu 4 tr/đ/tháng  nên không được giảm trừ gia cảnh.
* Mức giảm trừ GC là : 9 tr + ( 3,6 tr x 2) = 16,2 tr
- Khoản  đóng góp cho quỹ khuyến học  1,2 tr đ được trừ khi xác định TN tính thuế
* Tổng mức giảm trừ : 16,2 tr + 1,2 tr     = 17, 4
1.3 . TN tính thuế và thuế TNCN phải nộp:
     TN tính thuế :      27,2 tr – 17,4 =  9,8 tr
     Thuế TNCN phải nộp :
 Bậc 1 : ( 5 tr x 5% )          = 250.000d
Bậc 2:   ( 9,8 tr – 5 tr) x 10% =  480 000 đ
- Tổng thuế  TNCN từ tiền lương tiền công.
 250 000 đ + 480 000 đ =  780 000 đ
2. Xác định, tính thuế  thuê TNCN từ  chuyển nhượng BĐS
Doanh thu chuyển nhượng  căn hộ  với giá 1,2 tỷ đồng , chị có đầy đủ HĐCT  và  không  phát sinh các chi phí chuyển nhượng, nên:
Thu nhập tính thuế là:
1.2 tỷ -   1,05 tỷ đ= 0,15 tỷ đ
 Thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS là:
       0,15 tỷ  x 25% =  37, 5 tr
3 Xác định tổng thuế TNCN  phải nộp  của chi A
     780 000 đ +  37 500 000 đ    = 38 280 000 đ
Vậy thuế TNCN phải nộp của chi A  trong tháng  tháng 2 /2016 là: 38 280 000 đ
Mới hơn
Cũ hơn
Cũ hơn
Next Post

Ý kiến bạn đọc:

Với các bài đăng lại, tác giả sẽ sớm cập nhập nguồn hoặc xóa bỏ nếu nhận được yêu cầu từ chính tác giả!- trân trọng cám ơn!

Xem nhiều cùng chủ đề: